BH9FLV-10 台站信息

BH9FLV-10 BH9FLV-10    新窗口
消息: 144.640MHz Bao Ji APRS iGate 438.500MHz & Zhong Ji 439.850MHz
最新位置: 107°17'26" E 34°20'2" N    
最近时间: 2021-11-27 23:08:06
最新传递路径: BH9FLV-10>APDW17,qAO,BH9FLV-10
数据包: 21
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH9FLV-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH9FLV-10 BH9FLV-10 21 2021-11-27 00:08:06 2021-11-27 23:08:06 0.00km 180.0° 2021-11-27 00:08:06 
BH9FLV-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH9FLV-10 BH9FLV-10 21 2021-11-27 00:08:06 2021-11-27 23:08:06 0.00km 360° 2021-11-27 00:08:06 
BH9FLV-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH9CIK-7 BH9CIK-7 6.84km 83° 2021-08-27 11:42:44.86
BH9FPZ BH9FPZ 9.42km 75° 2021-09-29 22:34:29.308
BH9FPK-5 BH9FPK-5 0.25km 308° 2021-11-21 03:21:26.818
BH9FPK-10 BH9FPK-10 18.00km 287° 2021-11-27 23:13:48.232
呼号 距离 位置时刻
BH9CIL-7 BH9CIL-7 10.90km 76° 2021-11-03 20:44:25.354
BH9FLV-5 BH9FLV-5 0.24km 310° 2021-11-21 21:28:15.966
BR9BJ-1 BR9BJ-1 6.08km 62° 2021-11-27 22:29:44.476
BH9FLV-10 BH9FLV-10