BH8FNJ-1 台站信息

BH8FNJ-1 BH8FNJ-1    新窗口  历史数据
消息: Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.57V 01.5C
最新状态: Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 105°56'45" E 32°29'13" N (OM22XL)   
最近时间: 2024-03-02 22:32:37
最新传递路径: BH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10
数据包: 135
附加信息: 功率16W 天线高度1561m 增益3dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH8FNJ-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 766
2024-03-02 00:00:11
2024-03-02 22:37:41
10.48km 341.0° 2024-03-02 00:00:11 
BH8FNJ-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BA8DX-4 BA8DX-4 639
2024-03-02 00:00:11
2024-03-02 22:37:41
257.20km 161° 2024-03-02 00:00:11 
BD8CJS-9 BD8CJS-9 5
2024-03-02 08:31:56
2024-03-02 10:19:47
13.35km 241° 2024-03-02 10:19:47 
BH8FNJ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8EJT-8 BG8EJT-8 46.35km 241° 2024-02-28 19:08:57.272
BG8EJT-7 BG8EJT-7 45.22km 240° 2024-02-25 20:07:44.282
BD8CJS-5 BD8CJS-5 13.64km 238° 2024-02-25 14:43:23.876
BH8ESR-5 BH8ESR-5 11.16km 230° 2024-03-02 22:08:33.193
BH8ESR-C BH8ESR-C 11.05km 228° 2024-02-29 17:14:55.351
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 10.48km 235° 2024-03-02 22:37:24.487
BI8BDH-2 BI8BDH-2 8.75km 219° 2024-02-07 21:58:25.923
BD8DHJ-7 BD8DHJ-7 11.34km 241° 2024-02-02 13:33:15.537
BH8ESR-N BH8ESR-N 10.31km 238° 2024-02-29 21:42:51.072
BH8ESR-11 BH8ESR-11 9.94km 245° 2024-02-29 14:07:34.894
BH8ESR-9 BH8ESR-9 8.96km 252° 2024-02-29 14:13:50.111
BH8ESR BH8ESR 6.50km 231° 2024-02-05 08:26:59.892
KH6TG-S KH6TG-S 36.98km 1° 2024-03-01 12:02:39.474
呼号 距离 位置时刻
BG8EJT BG8EJT 45.22km 240° 2024-02-11 15:34:41.336
BH8FNJ-9 BH8FNJ-9 19.34km 244° 2024-02-07 20:36:56.467
BD8CJS-9 BD8CJS-9 13.35km 241° 2024-03-02 10:19:47.692
BH8ESR-15 BH8ESR-15 11.18km 230° 2024-03-02 20:38:21.198
BI1NFU-5 BI1NFU-5 10.55km 228° 2024-02-26 22:06:00.873
BI8BDH-7 BI8BDH-7 9.54km 224° 2024-02-13 14:44:08.416
BI8BDH-1 BI8BDH-1 8.54km 218° 2024-02-07 21:37:38.385
BH8ESR-B BH8ESR-B 10.31km 238° 2024-03-02 20:56:01.186
BH8ESR-S BH8ESR-S 10.31km 238° 2024-03-02 20:55:51.07
BI8FTV-7 BI8FTV-7 10.20km 251° 2024-02-20 15:42:31.073
BD8CQS-5 BD8CQS-5 6.77km 231° 2024-02-03 16:14:07.12
KH6TG-B KH6TG-B 36.98km 1° 2024-03-01 12:02:49.474
BH8FNJ-1 BH8FNJ-1