BH4WHQ-9 台站信息

BH4WHQ-9 BH4WHQ-9    新窗口
消息: hello my Wechat analylvtu_1
最新位置: 118°50'51" E 32°6'45" N (OM92KC)   
最近时间: 2022-12-02 11:13:04
最新传递路径: BH4WHQ-9>SRPVX9,BI4TDQ-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10
数据包: 23
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4WHQ-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4XTW-10 BG4XTW-10 7
2022-12-02 01:12:38
2022-12-02 10:13:00
90.39km 99.0° 2022-12-02 01:12:38 
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 16
2022-12-02 00:12:38
2022-12-02 11:13:04
102.28km 9.0° 2022-12-02 00:12:38 
BH4WHQ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4UPB-10 BD4UPB-10 20.30km 212° 2022-11-21 20:43:35.657
BD4UPB-Y BD4UPB-Y 20.30km 212° 2022-11-21 20:46:53.929
BD4UPB-N BD4UPB-N 20.24km 212° 2022-12-02 08:29:48.053
BD4STQ-R BD4STQ-R 17.27km 188° 2022-12-02 11:22:54.252
BD4STQ-5 BD4STQ-5 15.90km 208° 2022-11-25 10:36:12.15
BI4TLB-N BI4TLB-N 13.63km 208° 2022-12-02 11:04:43.843
BH5HRB BH5HRB 12.79km 220° 2022-12-01 16:46:52.83
BH4RUL-10 BH4RUL-10 11.22km 241° 2022-11-06 09:27:51.594
BH6AZP-7 BH6AZP-7 5.15km 215° 2022-11-26 21:47:22.19
BD4UMV-5 BD4UMV-5 20.11km 347° 2022-12-01 12:17:32.661
BD4SWX-R BD4SWX-R 9.75km 174° 2022-11-12 16:00:59.917
BY4WA BY4WA 37.28km 116° 2022-12-02 11:23:25.96
BD4TGF-S BD4TGF-S 41.39km 82° 2022-11-12 17:15:16.122
BI4UMD BI4UMD 37.30km 46° 2022-11-30 06:32:04.39
呼号 距离 位置时刻
BD4UPB-7 BD4UPB-7 20.30km 212° 2022-11-21 22:07:00.446
BD4VDA-N BD4VDA-N 21.09km 218° 2022-12-02 07:58:38.528
BD4RBC-R BD4RBC-R 18.06km 193° 2022-12-01 18:31:01.279
BD4UOZ-R BD4UOZ-R 13.61km 234° 2022-12-02 11:07:05.207
BD4UMZ-5 BD4UMZ-5 14.58km 210° 2022-11-16 20:48:00.071
BD4UMV-9 BD4UMV-9 13.62km 201° 2022-11-27 07:51:50.665
BH4RAG BH4RAG 12.81km 263° 2022-11-03 15:42:50.252
BI4RMD-5 BI4RMD-5 8.69km 236° 2022-11-19 14:54:03.899
BA4WI-10 BA4WI-10 3.12km 282° 2022-11-08 21:28:01.384
BH4RXP-4G BH4RXP-4G 21.86km 174° 2022-12-01 08:15:11.732
BI4JJK-R BI4JJK-R 14.54km 76° 2022-11-19 20:47:18.841
BD4TGF-B BD4TGF-B 41.39km 82° 2022-11-12 17:15:26.075
BI1OBW BI1OBW 25.53km 358° 2022-11-23 18:51:01.412
BD7LGH-10 BD7LGH-10 47.12km 178° 2022-11-04 10:43:51.876
BH4WHQ-9 BH4WHQ-9