BH4URE-13 台站信息

BH4URE-13 BH4URE-13    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 120°33'58" E 32°23'26" N (PM02GJ)   
最近时间: 2024-04-18 19:29:35
最新传递路径: BH4URE-13>WX51,WIDE1-1,qAO,BI4WQB-10
数据包: 9
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4URE-13的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4WQB-10 BI4WQB-10 9
2024-04-18 03:59:29
2024-04-18 19:29:35
21.55km 148.0° 2024-04-18 03:59:29 
BH4URE-13当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4SID-15 BI4SID-15 46.45km 148° 2024-04-18 19:48:59.099
BI4SID-D BI4SID-D 47.21km 148° 2024-04-18 19:43:27.243
BG4USS-7 BG4USS-7 49.10km 146° 2024-04-10 11:36:17.957
BH4WKZ-10 BH4WKZ-10 48.19km 143° 2024-04-11 11:20:35.531
BD4XEE-8 BD4XEE-8 21.87km 170° 2024-04-04 13:37:23.72
BI4SBG-10 BI4SBG-10 44.22km 145° 2024-03-22 17:28:21.308
BH9FPK-9 BH9FPK-9 4.77km 243° 2024-04-11 06:37:29.893
BH4URE-10 BH4URE-10 0.02km 40° 2024-04-18 19:49:34.116
BI4WQB-1 BI4WQB-1 15.33km 298° 2024-04-02 07:47:59.188
BH4USR-9 BH4USR-9 16.55km 340° 2024-04-17 18:09:00.952
BH4USR-10 BH4USR-10 16.51km 340° 2024-04-18 19:39:32.016
BH4USZ BH4USZ 18.94km 129° 2024-04-18 18:03:11.502
BI4XFS-4 BI4XFS-4 19.55km 349° 2024-04-02 22:22:20.841
呼号 距离 位置时刻
BD4RGM-3 BD4RGM-3 49.17km 147° 2024-04-18 15:59:59.665
BG4USS-10 BG4USS-10 49.10km 146° 2024-04-10 11:36:18.326
BD4XDV-5 BD4XDV-5 48.41km 146° 2024-04-16 14:23:40.612
BD4WNX-3 BD4WNX-3 46.47km 143° 2024-04-18 19:33:51.894
BI4WQB-10 BI4WQB-10 21.55km 148° 2024-04-18 19:44:43.001
BH9FPK-7 BH9FPK-7 5.15km 244° 2024-04-18 14:22:13.561
BH4URE-7 BH4URE-7 1.19km 275° 2024-04-04 16:44:37.411
BI4RQT-5 BI4RQT-5 1.15km 116° 2024-04-13 18:12:11.776
BH4FLP-9 BH4FLP-9 20.29km 333° 2024-04-18 17:53:47.685
BH4USR-8 BH4USR-8 16.54km 340° 2024-04-17 23:35:01.706
BH4USZ-2 BH4USZ-2 22.59km 139° 2024-04-18 19:47:14.86
BD4UMZ BD4UMZ 33.88km 326° 2024-04-05 06:42:59.421
BD4VFE-Y BD4VFE-Y 22.73km 34° 2024-04-12 12:10:07.774
BH4URE-13 BH4URE-13