BH4QFI-1 台站信息

BH4QFI-1 BH4QFI-1    新窗口
消息: 144.640MHz 13.69V
最新状态: AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 119°59'6" E 31°49'30" N    
最近时间: 2022-08-11 07:12:52
最新传递路径: BH4QFI-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4QFI-10
数据包: 44
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4QFI-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH4QFI-10 BH4QFI-10 40 2022-08-11 00:04:53 2022-08-11 07:12:52 0.00km 180.0° 2022-08-11 00:04:53 
BH4TPJ-10 BH4TPJ-10 1 2022-08-11 00:34:53 2022-08-11 00:34:53 34.54km 84.0° 2022-08-11 00:34:53 
BH4QFI-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
bH4QFI-3 bH4QFI-3 1 2022-08-11 06:35:51 2022-08-11 06:35:51 14.18km 6° 2022-08-11 06:35:51 
BH4QFI-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
-0 -0 43.40km 260° 2022-08-05 12:00:16.601
BH4XBU-7 BH4XBU-7 8.26km 252° 2022-08-10 16:25:35.871
BI4WRQ-S BI4WRQ-S 2.99km 192° 2022-08-01 23:18:31.715
BH4RSN-11 BH4RSN-11 43.47km 133° 2022-07-29 16:51:49.531
BH8PUN-1 BH8PUN-1 43.62km 124° 2022-08-05 21:04:34.292
TEST-10 TEST-10 44.11km 123° 2022-07-27 08:24:38.758
test-10 test-10 44.11km 123° 2022-07-27 08:24:38.111
BH4TKN BH4TKN 46.80km 120° 2022-07-17 22:06:14.653
BI4TZZ-7 BI4TZZ-7 38.58km 111° 2022-07-23 21:12:28.407
BH4TNQ BH4TNQ 31.41km 103° 2022-08-05 20:45:55.725
BH4WCW-9 BH4WCW-9 40.86km 305° 2022-07-23 12:26:12.493
BH4WCW-8 BH4WCW-8 40.30km 318° 2022-07-26 14:06:15.766
bH4QFI-3 bH4QFI-3 14.18km 7° 2022-08-11 06:35:51.467
BH4WAL-B BH4WAL-B 48.93km 343° 2022-08-11 07:17:27.591
BG4WAH-9 BG4WAH-9 47.31km 344° 2022-07-31 10:11:18.931
BH4WAL-8 BH4WAL-8 47.54km 346° 2022-08-10 18:59:23.832
BH4WAL BH4WAL 47.56km 346° 2022-07-24 19:29:54.213
BH4WAL-1 BH4WAL-1 47.57km 346° 2022-08-07 07:35:23.034
BD4UGD-7 BD4UGD-7 31.02km 70° 2022-08-10 12:55:19.579
呼号 距离 位置时刻
BD4TFD-9 BD4TFD-9 17.47km 295° 2022-07-27 18:08:18.166
BI4WRQ-B BI4WRQ-B 2.99km 192° 2022-08-01 23:18:31.716
BH4QFI-10 BH4QFI-10 0.00km 360° 2022-08-11 07:17:41.933
BH4RSN-7 BH4RSN-7 44.54km 133° 2022-07-16 12:50:21.527
HP1MRA-1 HP1MRA-1 44.11km 123° 2022-07-27 08:34:39.299
hp1mra-1 hp1mra-1 44.11km 123° 2022-07-27 08:34:38.757
AB3MC-7 AB3MC-7 47.76km 121° 2022-07-14 07:30:45.209
VR2VRC-7 VR2VRC-7 44.29km 118° 2022-08-02 00:13:16.384
BH4RSN-1 BH4RSN-1 48.50km 112° 2022-08-04 16:30:37.694
BH4TPJ-10 BH4TPJ-10 34.54km 75° 2022-08-11 07:17:13.213
BH4WCW-10 BH4WCW-10 41.59km 314° 2022-08-11 07:14:06.723
BT4WS-2 BT4WS-2 39.00km 345° 2022-08-11 07:15:17.658
BG4XTW-6 BG4XTW-6 49.45km 342° 2022-08-10 13:41:34.57
BH4WAL-S BH4WAL-S 48.93km 343° 2022-08-11 07:17:17.523
BI4TAM-8 BI4TAM-8 49.95km 344° 2022-08-10 16:55:52.909
BT4WS-1 BT4WS-1 47.54km 346° 2022-08-06 22:00:51.393
BT4WS-5 BT4WS-5 47.56km 346° 2022-08-05 22:12:19.674
BH4WAL-6 BH4WAL-6 47.55km 346° 2022-08-07 11:44:38.776
BD4UGD-1 BD4UGD-1 31.32km 70° 2022-08-06 23:07:43.207
BH4QFI-1 BH4QFI-1