BH4OSC-1 台站信息

BH4OSC-1 BH4OSC-1    新窗口  历史数据
消息: weifang 439.225/431.210/88.5 438.500 LM1D 13.4V 26C
最新位置: 119°9'45" E 36°42'1" N (OM96NQ)   
最近时间: 2024-04-18 17:50:52
最新传递路径: BH4OSC-1>APLM1D,BR4IS-10*,WIDE1*,BG4IAJ-1*,WIDE2*,qAS,BI4OFE-1
数据包: 66
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益1dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4OSC-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4OFE-1 BI4OFE-1 2
2024-04-18 02:28:57
2024-04-18 05:22:44
101.27km 52.0° 2024-04-18 02:28:57 
BG4IAJ-1 BG4IAJ-1 46
2024-04-18 00:08:37
2024-04-18 08:37:07
106.67km 280.0° 2024-04-18 00:08:37 
BR4IS-10 BR4IS-10 20
2024-04-18 00:18:27
2024-04-18 17:50:52
43.12km 299.0° 2024-04-18 00:18:27 
BH4OSC-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BR4JA-3 BR4JA-3 2
2024-04-18 02:28:57
2024-04-18 05:22:44
60.11km 232° 2024-04-18 02:28:57 
BH4OSC-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4PBV B BI4PBV B 45.02km 293° 2024-04-09 16:59:11.914
BI4PBV-1 BI4PBV-1 45.01km 293° 2024-04-16 21:51:02.604
BI4PCS-10 BI4PCS-10 42.89km 294° 2024-04-01 20:33:18.226
BI4PBV-10 BI4PBV-10 43.01km 297° 2024-03-22 16:05:05.639
BI4PBV-7 BI4PBV-7 43.00km 297° 2024-04-01 14:50:15.111
BI4PBV-5 BI4PBV-5 42.92km 297° 2024-04-10 12:11:33.444
BI4OSX-2 BI4OSX-2 38.29km 300° 2024-04-13 09:36:49.419
BI4JIY-10 BI4JIY-10 43.56km 297° 2024-04-06 10:34:25.305
bg4lsw-2 bg4lsw-2 44.00km 299° 2024-04-11 08:28:38.118
BG4LGS-10 BG4LGS-10 42.60km 300° 2024-04-02 10:34:35.554
BI4PQG-7 BI4PQG-7 39.76km 301° 2024-04-11 20:53:55.299
BG4ICR BG4ICR 39.80km 301° 2024-04-06 13:57:03.665
BI4OSX-10 BI4OSX-10 37.02km 332° 2024-03-28 22:30:01.124
KN6ZDW-Y KN6ZDW-Y 42.43km 183° 2024-03-30 07:51:17.865
呼号 距离 位置时刻
BI4PBV-B BI4PBV-B 45.02km 293° 2024-04-09 16:59:23.851
BI4PBV-2 BI4PBV-2 44.97km 293° 2024-04-16 21:49:14.814
BG4LBO-10 BG4LBO-10 43.01km 297° 2024-04-06 10:33:02.914
BG4LBO-13 BG4LBO-13 43.00km 297° 2024-04-09 16:57:38.723
BI4OSX-6 BI4OSX-6 43.04km 297° 2024-04-01 14:45:24.073
BI4OSX-1 BI4OSX-1 38.95km 298° 2024-04-18 17:53:21.193
BI4MVU-9 BI4MVU-9 35.70km 303° 2024-04-16 08:47:59.407
BG4LSW-10 BG4LSW-10 43.61km 298° 2024-04-18 17:48:06.22
BR4IS-10 BR4IS-10 43.12km 299° 2024-04-18 18:01:42.75
BG4LGS-7 BG4LGS-7 42.60km 300° 2024-04-16 20:39:01.923
BG4ICR-5 BG4ICR-5 39.72km 301° 2024-03-28 22:53:02.805
BI4OSX-5 BI4OSX-5 36.46km 311° 2024-04-12 23:52:15.051
BI4OWK-9 BI4OWK-9 27.54km 350° 2024-03-31 07:50:16.646
BH4OSC-1 BH4OSC-1