BH4OSC-1 台站信息

BH4OSC-1 BH4OSC-1    新窗口
消息: weifang 439.225/431.210/88.5 438.500 LM1D 13.4V 26C
最新位置: 119°9'45" E 36°42'1" N (OM96NQ)   
最近时间: 2023-05-29 06:12:14
最新传递路径: BH4OSC-1>APLM1D,BR4IA-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BY1AA-5
数据包: 20
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益1dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4OSC-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR4IA-1 BR4IA-1 18
2023-05-29 00:23:37
2023-05-29 06:12:14
101.29km 285.0° 2023-05-29 00:23:37 
BH4OSC-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4MVU BI4MVU 34.67km 298° 2023-05-19 19:53:26.896
BI4OWK-9 BI4OWK-9 36.54km 331° 2023-05-29 06:07:43.23
呼号 距离 位置时刻
BI4MVU-9 BI4MVU-9 41.91km 295° 2023-05-20 19:32:04.038
BI4KHM-9 BI4KHM-9 46.65km 1° 2023-05-28 20:19:23.371
BH4OSC-1 BH4OSC-1