BH3OXK-3 台站信息

BH3OXK-3 BH3OXK-3    新窗口
消息: APRSCN144.640 Xingtai RPT 439.700-8/88.5 LM0D 13.3V
最新位置: 114°29'51" E 37°4'34" N (OM77FB)   
最近时间: 2023-06-05 00:15:18
最新传递路径: BH3OXK-3>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BA3ME-10
数据包: 2
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益6dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3OXK-3的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI1ACW-15 BI1ACW-15 1
2023-06-05 00:14:45
2023-06-05 00:14:45
5.17km 110.0° 2023-06-05 00:14:45 
BA3ME-10 BA3ME-10 1
2023-06-05 00:15:18
2023-06-05 00:15:18
2.88km 267.0° 2023-06-05 00:15:18 
BH3OXK-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3QIV-9 BI3QIV-9 47.10km 178° 2023-05-31 21:53:27.349
BR3NC-3 BR3NC-3 2.86km 222° 2023-06-05 00:59:17.905
BH3OXY-6 BH3OXY-6 1.20km 280° 2023-05-17 10:11:34.5
BD3OXK-7 BD3OXK-7 1.65km 105° 2023-05-08 21:13:09.161
BH3OXY-2 BH3OXY-2 1.21km 327° 2023-05-25 15:13:17.225
BI3OXY-7 BI3OXY-7 1.33km 337° 2023-05-31 18:26:20.418
BH3OXY-3 BH3OXY-3 2.38km 13° 2023-05-30 11:17:39.572
BD3QW-9 BD3QW-9 2.65km 117° 2023-05-27 14:58:27.357
BI3NVT-10 BI3NVT-10 35.64km 79° 2023-06-05 00:59:05.195
呼号 距离 位置时刻
BI3ODB-9 BI3ODB-9 42.96km 171° 2023-06-04 16:55:21.448
BA3ME-10 BA3ME-10 2.88km 266° 2023-06-05 00:54:19.654
BH3OXY-9 BH3OXY-9 1.05km 334° 2023-05-31 18:24:33.042
BD3QW-5 BD3QW-5 3.42km 299° 2023-06-02 16:43:31.768
BH3OXY-Y BH3OXY-Y 1.19km 329° 2023-05-21 07:29:26.479
BH3OXY-7 BH3OXY-7 1.32km 338° 2023-05-31 18:25:52.153
BI1ACW-15 BI1ACW-15 5.17km 112° 2023-06-05 00:53:52.714
BI3RPR-9 BI3RPR-9 18.42km 74° 2023-05-27 09:11:19.012
BH3OXY-15 BH3OXY-15 35.23km 314° 2023-05-16 20:25:20.507
BH3OXK-3 BH3OXK-3