BH3CQV-1 台站信息

BH3CQV-1 BH3CQV-1    新窗口
消息: APRSCN144.640MHz/1200bps/RPT:439.730-5/88.5/QQ:985228696 LM0D 11.6V 27C
最新位置: 116°57'21" E 38°56'2" N    
最近时间: 2022-05-22 02:19:03
最新传递路径: BH3CQV-1>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BY1AA-5
数据包: 9
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3CQV-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BY1AA-5 BY1AA-5 7 2022-05-22 00:28:50 2022-05-22 02:19:03 156.06km 346.0° 2022-05-22 00:28:50 
BH3AWH-1 BH3AWH-1 2 2022-05-22 00:08:35 2022-05-22 00:49:08 21.79km 13.0° 2022-05-22 00:08:35 
BH3CQV-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3EJC-N BH3EJC-N 15.03km 9° 2022-05-21 07:58:23.097
BG3CTD-9 BG3CTD-9 23.81km 38° 2022-05-14 18:54:07.732
BH3DHE-7 BH3DHE-7 32.60km 50° 2022-05-21 18:19:11.596
BH3AC-9 BH3AC-9 18.38km 17° 2022-05-04 09:55:19.532
BH3EHP-9 BH3EHP-9 24.27km 10° 2022-05-04 22:13:31.202
BH3DPD-R BH3DPD-R 24.62km 9° 2022-05-21 07:54:21.24
BG3DCD-S BG3DCD-S 24.84km 17° 2022-05-10 22:50:01.683
BH3EHP BH3EHP 27.97km 8° 2022-05-14 20:52:52.326
BH3EXZ-R BH3EXZ-R 32.36km 2° 2022-05-06 16:50:43.222
BH3FFA-7 BH3FFA-7 30.92km 8° 2022-05-21 08:25:14.819
BH3FFA BH3FFA 31.53km 8° 2022-05-21 10:43:11.097
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 31.02km 10° 2022-05-22 02:15:59.838
BD3CT-1 BD3CT-1 32.17km 10° 2022-05-21 22:12:42.383
BD3CT BD3CT 32.18km 10° 2022-05-13 07:21:56.404
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 32.74km 12° 2022-05-09 19:10:24.564
BD3CT-B BD3CT-B 33.54km 9° 2022-05-11 13:19:36.454
BD3CT-S BD3CT-S 33.54km 9° 2022-05-11 13:19:26.389
BH3DPD-7 BH3DPD-7 35.66km 5° 2022-04-27 10:27:18.217
BH7ACO-10 BH7ACO-10 32.22km 32° 2022-04-28 17:26:34.787
BH1RAM-9 BH1RAM-9 36.54km 14° 2022-05-09 08:35:38.426
BH3BFE-I BH3BFE-I 38.24km 12° 2022-05-22 02:03:45.854
BH3EMP-Y BH3EMP-Y 38.36km 10° 2022-05-04 22:50:00.166
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 37.04km 7° 2022-05-18 17:51:38.346
BH1QOZ BH1QOZ 47.40km 1° 2022-05-20 20:50:34.19
BH1QOZ-2 BH1QOZ-2 47.40km 1° 2022-05-20 12:05:39.323
BH3FGV-K BH3FGV-K 41.47km 2° 2022-05-13 18:06:16.591
呼号 距离 位置时刻
BH3DON-2 BH3DON-2 14.90km 9° 2022-05-21 21:22:34.172
BH3EMY-N BH3EMY-N 29.36km 38° 2022-05-13 13:58:56.177
BH7ACO-7 BH7ACO-7 34.47km 42° 2022-05-11 08:01:13.899
BH3AWH-1 BH3AWH-1 21.79km 7° 2022-05-22 02:14:36.392
BH3DPD-N BH3DPD-N 24.62km 9° 2022-05-07 17:47:17.146
BG3DCD-B BG3DCD-B 24.84km 17° 2022-05-10 22:50:11.601
BH3BBJ-M BH3BBJ-M 27.55km 7° 2022-04-23 09:44:42.213
BH3EHP-N BH3EHP-N 28.70km 7° 2022-05-09 20:19:43.377
BH3ECK-1 BH3ECK-1 31.46km 5° 2022-05-14 11:51:26.31
BH3FFA-R BH3FFA-R 31.33km 8° 2022-05-21 10:43:50.983
BH3FFA-Y BH3FFA-Y 31.53km 8° 2022-05-15 17:41:22.166
BH3DZG-9 BH3DZG-9 31.90km 10° 2022-05-08 15:16:40.818
BD3CT-7 BD3CT-7 32.17km 10° 2022-04-30 22:05:01.039
BD3CT-Y BD3CT-Y 32.18km 10° 2022-04-30 21:47:41.633
BH3AWH-8 BH3AWH-8 32.84km 12° 2022-05-09 19:06:12.916
BD3CT-R BD3CT-R 33.54km 9° 2022-05-11 08:10:17.537
BH3DPD-10 BH3DPD-10 35.66km 5° 2022-04-27 10:27:19.092
BH3DPD-Y BH3DPD-Y 35.66km 5° 2022-05-08 08:40:53.073
BH3EBN-9 BH3EBN-9 37.01km 9° 2022-05-17 20:15:10.587
BH1RAM-1 BH1RAM-1 36.53km 14° 2022-05-21 11:34:55.072
BH3BFE-S BH3BFE-S 38.24km 12° 2022-05-22 02:03:35.837
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 39.93km 12° 2022-05-14 20:55:25.287
BH3EAA-9 BH3EAA-9 43.87km 11° 2022-05-15 00:22:10.802
BH1QOZ-10 BH1QOZ-10 47.40km 1° 2022-05-18 11:00:21.247
BH3FGV BH3FGV 40.70km 360° 2022-05-14 00:41:45.277
BI3MXZ BI3MXZ 44.93km 262° 2022-05-19 21:10:42.91
BH3CQV-1 BH3CQV-1