BH2VDK-1 台站信息

BH2VDK-1 BH2VDK-1    新窗口  历史数据
消息: BH2VDK-878
最新位置: 123°26'17" E 41°47'27" N (PN11RS)   
最近时间: 2024-03-02 07:55:52
最新传递路径: BH2VDK-1>BR2RSA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BY2SN-10
数据包: 1
附加信息: 海拔66.1m
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH2VDK-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BY2SN-10 BY2SN-10 1
2024-03-02 07:55:52
2024-03-02 07:55:52
5.99km 265.0° 2024-03-02 07:55:52 
BH2VDK-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2RIW-11 BG2RIW-11 40.17km 198° 2024-02-24 00:45:26.441
BH2UVN BH2UVN 10.70km 242° 2024-02-23 14:28:40.292
BG2RKH-9 BG2RKH-9 6.42km 211° 2024-02-21 17:11:19.283
BG2RKH-10 BG2RKH-10 6.37km 212° 2024-03-02 21:24:33.538
BG2XMA BG2XMA 6.79km 249° 2024-02-03 23:53:20.32
BG2VZY-5 BG2VZY-5 5.72km 242° 2024-03-02 20:22:15.456
BY2SN-10 BY2SN-10 5.99km 265° 2024-03-02 21:33:48.313
BR2SY-S BR2SY-S 5.99km 267° 2024-03-02 21:19:24.564
BR2RSA-R BR2RSA-R 5.83km 266° 2024-02-16 22:35:40.12
BG2QWX-7 BG2QWX-7 5.90km 272° 2024-02-07 13:57:50.822
BH2WY-7 BH2WY-7 5.85km 272° 2024-02-07 13:55:40.74
BA2QA-7 BA2QA-7 5.86km 273° 2024-02-04 13:42:21.656
BH2RPH-7 BH2RPH-7 11.83km 182° 2024-02-11 20:28:39.797
BH2VYJ-10 BH2VYJ-10 9.59km 180° 2024-02-05 22:03:26.088
BH2VYJ BH2VYJ 9.59km 180° 2024-03-02 21:11:08.324
BH2USU-7 BH2USU-7 2.99km 198° 2024-02-21 15:15:21.76
BG2RIW-9 BG2RIW-9 6.14km 146° 2024-02-18 16:57:18.395
BG2RIW-1 BG2RIW-1 6.18km 146° 2024-03-02 21:19:11.527
BG2RIW BG2RIW 6.10km 146° 2024-03-02 21:27:51.229
BG2YG-9 BG2YG-9 2.00km 140° 2024-02-18 19:45:51.107
BG2YG BG2YG 1.98km 139° 2024-02-13 12:33:18.79
BG2RIW-B BG2RIW-B 6.86km 140° 2024-03-02 21:32:19.278
BH2VDK BH2VDK 0.04km 180° 2024-03-01 17:57:49.712
BG2UES-B BG2UES-B 1.35km 352° 2024-03-01 16:46:09.882
BG2YG-R BG2YG-R 2.48km 104° 2024-03-02 07:48:45.679
BH2XGC-D BH2XGC-D 3.66km 78° 2024-03-01 15:53:52.239
BH2XGC-S BH2XGC-S 3.66km 78° 2024-02-15 21:21:06.091
BG2QHW-9 BG2QHW-9 2.92km 12° 2024-02-07 18:01:47.131
BH2UTZ-2 BH2UTZ-2 2.79km 60° 2024-02-12 08:05:54.87
BH2UTZ-E BH2UTZ-E 3.39km 68° 2024-03-02 21:19:28.039
BG2QHW-7 BG2QHW-7 4.53km 2° 2024-03-02 21:34:54.945
BG2VDA-D BG2VDA-D 5.00km 354° 2024-02-17 18:32:06.827
BG2VDA-S BG2VDA-S 5.00km 354° 2024-02-17 18:36:45.285
BD2XYZ-D BD2XYZ-D 4.97km 355° 2024-03-02 07:42:50.463
BD2XYZ-S BD2XYZ-S 4.97km 355° 2024-03-02 21:30:02.885
BH2UQB-Y BH2UQB-Y 6.83km 1° 2024-02-07 22:01:21.296
BH2XAY-Y BH2XAY-Y 7.65km 72° 2024-02-29 19:32:00.653
BR2RD-S BR2RD-S 6.07km 57° 2024-02-16 20:53:43.777
BR2RH-D BR2RH-D 6.41km 60° 2024-03-02 07:59:52.221
BR2RD-D BR2RD-D 6.77km 59° 2024-03-02 21:32:02.576
BA2QA-B BA2QA-B 6.75km 57° 2024-02-04 13:23:11.801
BA2QA-R BA2QA-R 6.75km 57° 2024-02-04 12:53:18.887
BR2RH-R BR2RH-R 6.75km 57° 2024-02-15 18:18:33.252
BR2UDR-S BR2UDR-S 6.75km 57° 2024-02-04 13:36:15.83
BG2WMA-B BG2WMA-B 9.39km 338° 2024-02-29 17:27:06.046
BG2WMA-N BG2WMA-N 9.39km 338° 2024-02-12 20:54:58.032
BH2UUT-B BH2UUT-B 11.93km 338° 2024-03-02 21:15:04.214
BH2UUT-S BH2UUT-S 11.93km 338° 2024-03-02 21:14:53.723
BG2TGI BG2TGI 25.98km 348° 2024-02-25 08:55:25.594
BG2WMA BG2WMA 9.30km 342° 2024-02-28 01:12:47.147
BH2UWP-D BH2UWP-D 8.19km 11° 2024-02-22 21:16:49.16
BR2RP-R BR2RP-R 16.51km 355° 2024-02-16 22:25:40.013
BR2UR-D BR2UR-D 16.51km 355° 2024-02-17 21:55:42.793
BR2RSY-B BR2RSY-B 16.45km 356° 2024-03-02 21:22:36.644
BH2UUM-7 BH2UUM-7 17.28km 22° 2024-03-01 19:03:59.852
BH2VYF-8 BH2VYF-8 37.27km 76° 2024-02-28 05:49:44.352
BG2XXL-10 BG2XXL-10 40.61km 75° 2024-02-22 16:14:14.628
呼号 距离 位置时刻
BH2UQB-R BH2UQB-R 36.23km 203° 2024-02-07 22:05:39.868
BI1EMD-10 BI1EMD-10 9.39km 258° 2024-03-01 17:54:05.07
BG2RKH-8 BG2RKH-8 6.38km 212° 2024-03-01 17:09:50.778
BG2RKH-12 BG2RKH-12 6.30km 212° 2024-03-01 17:11:51.919
BG2VZY-7 BG2VZY-7 5.76km 242° 2024-02-21 13:26:46.785
BH2VVJ-7 BH2VVJ-7 10.19km 279° 2024-02-10 13:40:00.887
BR2SY-B BR2SY-B 5.99km 267° 2024-03-02 21:19:10.353
BR2RSA-D BR2RSA-D 5.83km 266° 2024-03-02 21:32:03.063
BH2UEX BH2UEX 6.54km 275° 2024-02-15 20:49:14.548
BD2VAA-7 BD2VAA-7 5.90km 273° 2024-02-21 17:54:43.842
BG2VDA-7 BG2VDA-7 5.70km 271° 2024-02-18 21:20:44.902
BH2WBK-1 BH2WBK-1 5.52km 299° 2024-03-02 16:07:40.655
BH2VYJ-7 BH2VYJ-7 10.04km 184° 2024-03-02 21:00:05.524
BH2VYJ-Y BH2VYJ-Y 9.59km 180° 2024-02-05 20:51:11.182
BG2QYM-9 BG2QYM-9 4.15km 230° 2024-02-29 07:13:54.356
BG2RIW-10 BG2RIW-10 6.26km 147° 2024-03-02 21:13:19.009
BG2RIW-7 BG2RIW-7 6.17km 146° 2024-03-02 21:19:42.371
BG2RIW-3 BG2RIW-3 6.18km 146° 2024-03-02 21:19:01.978
BG2YG-D BG2YG-D 1.98km 140° 2024-02-06 00:04:44.221
BG2YG-15 BG2YG-15 1.97km 139° 2024-02-28 16:56:19.088
BG2YG-Y BG2YG-Y 1.96km 139° 2024-02-21 14:43:47.644
BG2RIW-S BG2RIW-S 6.86km 140° 2024-03-02 21:32:08.333
BH2VDK-5 BH2VDK-5 0.02km 180° 2024-02-28 08:28:58.995
BG2UES-S BG2UES-S 1.35km 352° 2024-03-01 16:46:00.194
BH2XGC-B BH2XGC-B 3.66km 78° 2024-02-15 21:21:16.681
BH2XGC-R BH2XGC-R 3.66km 78° 2024-03-01 15:55:22.376
BH2UTZ-11 BH2UTZ-11 2.57km 54° 2024-03-02 21:32:41.411
BH2UTZ-N BH2UTZ-N 2.64km 62° 2024-03-02 07:53:10.719
BH2UTZ-9 BH2UTZ-9 2.87km 59° 2024-03-02 20:08:57.922
BH2UTZ-S BH2UTZ-S 3.39km 68° 2024-03-02 21:19:17.383
BG2VDA-B BG2VDA-B 5.00km 354° 2024-02-17 18:36:56.248
BG2VDA-N BG2VDA-N 5.00km 354° 2024-02-17 18:36:35.8
BD2XYZ-B BD2XYZ-B 4.97km 355° 2024-03-02 21:30:13.824
BD2XYZ-N BD2XYZ-N 4.97km 355° 2024-03-02 07:42:40.504
BG2TOS-10 BG2TOS-10 7.61km 343° 2024-03-02 17:20:41.72
BH2UTZ-5 BH2UTZ-5 4.97km 48° 2024-02-29 17:02:29.545
BR2RD-B BR2RD-B 6.07km 57° 2024-02-16 20:53:53.634
BR2RH-B BR2RH-B 6.41km 60° 2024-03-02 21:30:41.092
BR2RH-S BR2RH-S 6.41km 60° 2024-03-02 21:30:30.71
BR2RD-R BR2RD-R 6.77km 59° 2024-02-16 22:26:38.964
BA2QA-D BA2QA-D 6.75km 57° 2024-02-04 13:14:33.005
BA2QA-S BA2QA-S 6.75km 57° 2024-02-04 13:23:07.031
BR2UDR-B BR2UDR-B 6.75km 57° 2024-02-04 13:36:25.599
BH2RSJ BH2RSJ 10.89km 332° 2024-02-29 11:22:58.294
BG2WMA-D BG2WMA-D 9.39km 338° 2024-02-22 22:21:27.352
BG2WMA-S BG2WMA-S 9.39km 338° 2024-02-29 17:26:55.949
BH2UUT-D BH2UUT-D 11.93km 338° 2024-03-02 07:48:31.936
BH2UUT BH2UUT 12.63km 339° 2024-02-05 00:35:43.455
BD2VAA BD2VAA 26.00km 348° 2024-02-25 22:58:56.568
BH2UQB-D BH2UQB-D 8.19km 11° 2024-03-02 21:18:05.803
BR2RP-D BR2RP-D 16.51km 355° 2024-02-17 20:15:10.637
BR2UN-D BR2UN-D 16.51km 355° 2024-03-02 21:32:01.651
BR2VU-D BR2VU-D 16.51km 355° 2024-02-17 20:33:08.731
BR2RSY-S BR2RSY-S 16.45km 356° 2024-03-02 21:22:26.672
BH2RCV-7 BH2RCV-7 19.46km 14° 2024-02-19 14:23:14.141
BG2XXL BG2XXL 40.61km 75° 2024-02-22 16:24:07.325
BH2VDK-1 BH2VDK-1