BG8KOC-7 台站信息

BG8KOC-7 BG8KOC-7    新窗口  历史数据
消息: BG8KOC
最新位置: 106°34'7" E 29°31'2" N (OL39GM)   
最近时间: 2024-06-18 17:24:09
最新传递路径: BG8KOC-7>APBM1D,BG8KOC,DMR*,qAR,BG8KOC
数据包: 2
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG8KOC-7的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG8KOC BG8KOC 2
2024-06-18 17:23:25
2024-06-18 17:24:09
9.34km 13.0° 2024-06-18 17:23:25 
BG8KOC-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8IZI BG8IZI 29.42km 246° 2024-06-15 18:41:10.391
BG8KLV-9 BG8KLV-9 25.17km 242° 2024-06-06 16:24:49.687
BG8KLV-3 BG8KLV-3 24.11km 271° 2024-06-12 11:21:36.211
BG8KLV-7 BG8KLV-7 27.15km 273° 2024-06-14 15:50:51.603
BG8KLV BG8KLV 22.75km 241° 2024-06-09 18:06:46.836
BG8LAK-6 BG8LAK-6 9.07km 243° 2024-05-29 16:45:01.761
BG8KOE-15 BG8KOE-15 5.95km 229° 2024-06-11 21:14:10.881
BG8KOE-7 BG8KOE-7 9.95km 262° 2024-06-02 16:29:09.559
CQ925-1 CQ925-1 10.79km 269° 2024-06-18 17:39:22.893
BG8HKJ-9 BG8HKJ-9 12.14km 270° 2024-06-16 11:07:13.954
BG8KOE-5 BG8KOE-5 7.46km 248° 2024-06-12 19:55:30.775
BG8JMP-15 BG8JMP-15 8.19km 258° 2024-06-15 22:55:32.48
BG8KOE-D BG8KOE-D 6.31km 243° 2024-06-17 03:01:33.007
BG8LAK BG8LAK 6.54km 250° 2024-06-17 21:16:01.85
BG8LAK A BG8LAK A 4.83km 250° 2024-06-03 22:04:46.508
BG8KJH-1 BG8KJH-1 4.50km 261° 2024-06-07 17:07:50.541
XW in CQ XW in CQ 11.58km 284° 2024-06-18 17:40:05.449
BG8LID-2 BG8LID-2 9.74km 290° 2024-05-24 10:47:55.096
BG8LSX BG8LSX 11.76km 295° 2024-06-13 23:41:32.405
BG8LAK-11 BG8LAK-11 8.86km 130° 2024-06-15 17:41:29.324
BG8JAE-D BG8JAE-D 4.18km 228° 2024-06-18 17:25:43.136
BG8IOI-5 BG8IOI-5 0.41km 219° 2024-06-18 17:33:00.819
BG8LLD BG8LLD 3.11km 308° 2024-06-10 23:07:14.632
BG8LNG-7 BG8LNG-7 3.52km 35° 2024-05-21 11:01:33.505
BG8KUS-10 BG8KUS-10 4.96km 31° 2024-06-15 15:02:42.59
BG8ITN-11 BG8ITN-11 20.96km 76° 2024-06-18 17:38:38.22
BG8LXU-7 BG8LXU-7 25.50km 288° 2024-06-05 21:44:01.151
BG8LXG-5 BG8LXG-5 25.45km 297° 2024-06-11 20:45:39.784
BG8KKX-10 BG8KKX-10 20.79km 297° 2024-06-04 12:45:32.478
BG8IXZ-D BG8IXZ-D 22.82km 298° 2024-06-09 07:40:24.258
BG4USS-11 BG4USS-11 14.12km 294° 2024-06-18 16:53:18.363
BG8KCX BG8KCX 10.60km 316° 2024-06-17 07:43:25.518
BG8KNM-D BG8KNM-D 9.61km 330° 2024-06-18 17:28:07.708
BG8LAK-13 BG8LAK-13 18.11km 334° 2024-06-09 09:41:27.646
BG5HNP-5 BG5HNP-5 25.48km 342° 2024-06-14 18:37:49.841
XW in YBQ XW in YBQ 8.21km 330° 2024-06-18 17:40:05.812
BG8LOT BG8LOT 7.87km 331° 2024-06-16 11:39:11.525
BG8IAI-N BG8IAI-N 10.50km 3° 2024-06-18 17:30:31.293
BG8KDR B BG8KDR B 23.12km 16° 2024-06-14 00:52:22.182
BG8KDR-R BG8KDR-R 23.12km 16° 2024-06-14 00:47:22.314
呼号 距离 位置时刻
BG8JXZ BG8JXZ 30.61km 251° 2024-06-18 08:52:56.211
BG8KLV-10 BG8KLV-10 24.39km 271° 2024-06-07 23:38:46.156
BG8KLV-1 BG8KLV-1 24.09km 272° 2024-06-12 11:42:07.759
BG8KLV-5 BG8KLV-5 22.74km 241° 2024-06-08 22:17:47.541
BG8JMP-1 BG8JMP-1 10.72km 235° 2024-06-10 12:26:22.365
BG8ITN-1 BG8ITN-1 7.44km 228° 2024-06-18 17:04:26.503
BG8LAK-1 BG8LAK-1 15.63km 260° 2024-06-18 17:39:23.819
BG8KOE-10 BG8KOE-10 9.95km 262° 2024-05-29 08:49:42.123
BG8HKJ BG8HKJ 12.24km 270° 2024-06-17 22:53:50.409
BG8HKJ-8 BG8HKJ-8 12.14km 270° 2024-06-07 14:38:17.85
BG8JMP-D BG8JMP-D 8.20km 258° 2024-06-16 10:24:46.142
BG8JMP BG8JMP 8.20km 258° 2024-06-01 00:31:10.585
BG8LAK-15 BG8LAK-15 6.54km 250° 2024-06-16 20:12:56.398
BG8LAK-8 BG8LAK-8 6.55km 250° 2024-06-04 22:02:30.429
BG8LAK-A BG8LAK-A 4.83km 250° 2024-06-03 22:04:56.328
CQ925-10 CQ925-10 12.64km 285° 2024-06-18 17:39:53.037
BG8LMY-R BG8LMY-R 10.71km 289° 2024-06-15 13:08:50.052
BG8LID-5 BG8LID-5 10.53km 293° 2024-05-26 22:10:12.776
BD7EM-8 BD7EM-8 15.25km 188° 2024-06-13 17:51:34.22
BG8JAE BG8JAE 4.19km 229° 2024-06-17 22:36:52.923
BG8KIY-7 BG8KIY-7 2.44km 252° 2024-06-18 17:40:34.668
BG8KIY-10 BG8KIY-10 1.83km 291° 2024-06-13 17:54:32.511
CQ925-2 CQ925-2 4.41km 316° 2024-06-18 07:29:11.765
BG8LAK-R BG8LAK-R 5.97km 18° 2024-06-18 17:26:14.267
BG8KUS-N BG8KUS-N 6.08km 21° 2024-06-11 22:40:53.406
BG8IF-10 BG8IF-10 30.99km 288° 2024-06-18 17:29:31.932
BG8LVZ-7 BG8LVZ-7 26.08km 288° 2024-06-16 13:53:43.922
BH8GA-10 BH8GA-10 26.43km 297° 2024-06-17 11:59:01.208
BG8LAK-2 BG8LAK-2 15.36km 296° 2024-06-18 17:39:47.211
BH8GG-D BH8GG-D 22.82km 298° 2024-06-18 17:24:31.341
BG8JNN-7 BG8JNN-7 12.87km 298° 2024-06-16 08:50:53.764
BD7EM-D BD7EM-D 12.08km 322° 2024-06-18 17:22:29.743
BG8KFC BG8KFC 12.71km 328° 2024-05-21 11:53:30.484
BH8GC-7 BH8GC-7 18.59km 339° 2024-06-15 20:14:21.869
BG9GXM-77 BG9GXM-77 8.21km 330° 2024-06-11 04:24:37.394
XW in Yub XW in Yub 8.21km 330° 2024-06-11 09:45:10.741
BG8LMZ-7 BG8LMZ-7 7.05km 344° 2024-06-18 00:11:48.791
BG8LIJ-10 BG8LIJ-10 18.40km 8° 2024-06-08 13:46:17.464
BG8KDR-B BG8KDR-B 23.12km 16° 2024-06-14 00:52:22.381
BG8KOC-7 BG8KOC-7