BG8IZI 台站信息

BG8IZI BG8IZI    新窗口  历史数据
消息: MD780i/MMDVM
最新位置: 106°17'22" E 29°24'33" N (OL39DJ)   
最近时间: 2023-12-08 12:32:26
最新传递路径: BG8IZI>APBM1D,BG8IZI,DMR*,qAR,BG8IZI
数据包: 0
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG8IZI当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8HMA-D BG8HMA-D 5.81km 176° 2023-12-09 09:18:58.224
BG8JXZ BG8JXZ 5.96km 50° 2023-12-07 11:39:19.287
BG8JMP-1 BG8JMP-1 19.12km 88° 2023-12-12 03:44:10.727
BG8KIY-D BG8KIY-D 21.56km 75° 2023-12-08 07:35:00.512
BG8LAK-6 BG8LAK-6 20.57km 67° 2023-12-10 10:24:53.419
BG8LAK-99 BG8LAK-99 14.97km 51° 2023-12-12 03:43:26.078
CQ925-10 CQ925-10 19.12km 51° 2023-12-12 03:41:09.756
BG8KOE-6 BG8KOE-6 22.08km 65° 2023-11-24 00:00:19.263
BG8JMP-R BG8JMP-R 21.67km 61° 2023-12-08 19:56:30.803
BG8LAK BG8LAK 23.03km 65° 2023-12-12 03:38:14.287
BG8LAK-11 BG8LAK-11 23.08km 65° 2023-12-11 08:22:38.447
BG8KCX-D BG8KCX-D 24.14km 65° 2023-12-12 03:25:22.047
BG8LAK-D BG8LAK-D 24.80km 65° 2023-12-11 23:47:23.002
BG8KJH-1 BG8KJH-1 25.30km 63° 2023-12-11 21:21:45.72
BG8LID-5 BG8LID-5 23.68km 47° 2023-12-03 22:52:31.065
BG8JMP-15 BG8JMP-15 22.90km 97° 2023-12-07 10:11:00.977
BG8LKT-10 BG8LKT-10 26.86km 64° 2023-12-03 20:00:33.265
BG8IOI-N BG8IOI-N 29.15km 66° 2023-12-02 07:54:33.244
BG8KIY-9 BG8KIY-9 28.34km 63° 2023-12-05 18:48:50.889
CQ925-13 CQ925-13 28.41km 58° 2023-12-11 14:29:22.088
BH6KWB-4G BH6KWB-4G 29.83km 62° 2023-11-17 18:46:13.08
BG8KUS-R BG8KUS-R 34.18km 59° 2023-12-05 17:53:45.223
BG8IF-10 BG8IF-10 21.54km 353° 2023-12-12 03:43:17.955
BG8IXZ-D BG8IXZ-D 23.59km 17° 2023-12-12 03:32:59.949
BG8KCX-1 BG8KCX-1 31.94km 39° 2023-12-05 14:06:42.745
BG8LMZ-9 BG8LMZ-9 31.39km 53° 2023-11-23 10:22:44.344
BG8IXQ BG8IXQ 32.37km 49° 2023-11-25 22:03:22.978
AG8KUS-7 AG8KUS-7 34.08km 58° 2023-12-06 16:52:55.502
BG8KUS-10 BG8KUS-10 34.08km 58° 2023-12-05 17:13:17.618
BG8KUS-7 BG8KUS-7 34.08km 58° 2023-12-11 22:11:23.45
CH8LVT CH8LVT 34.08km 58° 2023-12-07 17:12:29.284
BG8KOC-R BG8KOC-R 36.02km 55° 2023-12-11 07:58:06.648
BG8KOC-Y BG8KOC-Y 35.98km 54° 2023-11-19 19:32:42.035
CNSFSY-5 CNSFSY-5 43.99km 59° 2023-11-15 21:51:53.991
BG8KVC-1 BG8KVC-1 43.18km 58° 2023-11-14 20:45:17.02
BG8LRJ-Y BG8LRJ-Y 38.66km 43° 2023-11-21 16:57:00.035
BG8LNK-1 BG8LNK-1 42.24km 203° 2023-12-09 03:52:34.32
BG8LNK-7 BG8LNK-7 42.03km 194° 2023-12-03 09:50:05.831
呼号 距离 位置时刻
BG8HMA-Y BG8HMA-Y 5.81km 176° 2023-12-09 20:06:25.019
BG8JXZ-R BG8JXZ-R 6.08km 52° 2023-12-06 08:01:06.657
BG8KIY-7 BG8KIY-7 21.57km 75° 2023-12-06 10:12:40.91
BG8LAK-14 BG8LAK-14 20.55km 67° 2023-11-30 19:06:19.572
BG8ITN-1 BG8ITN-1 22.68km 72° 2023-11-18 10:39:30.682
CQ925-1 CQ925-1 20.07km 54° 2023-12-11 23:57:48.277
BG8HKJ-9 BG8HKJ-9 19.15km 51° 2023-12-03 10:32:26.198
BG8JMP BG8JMP 21.65km 61° 2023-12-09 23:16:23.688
BG8JMP-2 BG8JMP-2 21.67km 61° 2023-11-29 21:31:29.718
BG8KCX BG8KCX 23.04km 65° 2023-12-09 18:56:27.905
BG8LAK-13 BG8LAK-13 23.08km 65° 2023-12-11 08:35:14.248
BG8JMP-D BG8JMP-D 24.80km 65° 2023-12-11 20:59:37.356
BG8LAK-R BG8LAK-R 24.80km 65° 2023-12-11 00:15:40.815
BG8LID-2 BG8LID-2 23.65km 49° 2023-12-01 21:33:03.969
BD8CNH BD8CNH 23.88km 45° 2023-12-02 17:28:25.811
BG8KFC BG8KFC 23.90km 76° 2023-12-09 09:17:21.909
BG8LKT-5 BG8LKT-5 27.27km 66° 2023-12-03 20:17:22.026
BG8KIY-10 BG8KIY-10 28.31km 64° 2023-12-12 01:32:06.772
BG8LJH-7 BG8LJH-7 27.05km 58° 2023-12-03 14:48:48.837
BH6KWA BH6KWA 29.84km 62° 2023-11-18 05:31:28.452
BG8IXZ-7 BG8IXZ-7 32.50km 59° 2023-12-06 16:57:00.81
BG8LEZ BG8LEZ 38.20km 68° 2023-11-22 00:03:01.579
BG8LQQ-5 BG8LQQ-5 20.39km 359° 2023-11-21 20:00:28.65
BG8ITN-4 BG8ITN-4 28.97km 43° 2023-12-07 11:58:39.611
BG8LID-7 BG8LID-7 36.36km 36° 2023-12-01 08:28:48.089
BG8LMZ-15 BG8LMZ-15 31.64km 53° 2023-11-14 21:52:07.229
BG8LJF-5 BG8LJF-5 32.72km 49° 2023-11-16 20:31:10.48
BG8KUS BG8KUS 34.08km 58° 2023-12-07 17:12:54.28
BG8KUS-15 BG8KUS-15 34.08km 58° 2023-12-06 17:09:16.634
BG8KUS-Y BG8KUS-Y 34.08km 58° 2023-12-05 17:13:18.282
BG8KOC-7 BG8KOC-7 36.21km 58° 2023-11-28 17:49:17.521
BG8KOC-10 BG8KOC-10 35.90km 54° 2023-11-27 23:30:38.13
BG8IAI-N BG8IAI-N 35.62km 51° 2023-12-12 03:25:23.76
BG8KVC-9 BG8KVC-9 43.18km 58° 2023-12-04 21:13:13.266
BG8KQJ-10 BG8KQJ-10 38.42km 43° 2023-12-12 03:37:52.178
BG8KDR-R BG8KDR-R 47.80km 44° 2023-11-20 01:25:19.28
BG8LNK-10 BG8LNK-10 42.05km 194° 2023-12-02 18:59:47.711
BG8LAK-15 BG8LAK-15 46.70km 138° 2023-12-03 16:18:51.614
BG8IZI BG8IZI