BG8IZI 台站信息

BG8IZI BG8IZI    新窗口  历史数据
消息: MD780i/MMDVM
最新位置: 106°17'35" E 29°55'53" N (OL39DW)   
最近时间: 2024-05-21 07:46:04
最新传递路径: BG8IZI>APBM1D,BG8IZI,DMR*,qAR,BG8IZI
数据包: 0
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG8IZI当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH8EVD BH8EVD 45.63km 341° 2024-05-25 22:25:05.372
BG8LAK-13 BG8LAK-13 49.15km 166° 2024-05-05 19:05:11.972
BG8LXT-5 BG8LXT-5 48.55km 162° 2024-05-09 17:19:08.621
CQ925-10 CQ925-10 45.16km 161° 2024-05-26 05:19:40.117
BD7EM BD7EM 47.17km 160° 2024-05-15 00:53:28.722
BG8LID-5 BG8LID-5 45.31km 158° 2024-05-25 23:31:32.487
BG8LAK-R BG8LAK-R 49.46km 145° 2024-05-26 05:16:03.697
BG8LME BG8LME 40.38km 190° 2024-05-13 11:50:03.866
BG8IF-5 BG8IF-5 36.67km 191° 2024-05-24 16:45:18.373
BG8LVZ-10 BG8LVZ-10 38.06km 177° 2024-04-30 17:26:36.703
BG8LXG-5 BG8LXG-5 34.67km 173° 2024-05-18 17:16:59.534
BG8IXZ-D BG8IXZ-D 36.14km 170° 2024-05-26 05:13:30.973
BD7EM-D BD7EM-D 41.33km 152° 2024-05-26 05:04:29.561
BG8IZI-10 BG8IZI-10 42.32km 149° 2024-05-19 09:42:40.178
BG8LXG-10 BG8LXG-10 41.20km 149° 2024-05-11 13:43:16.273
BG8LWM-10 BG8LWM-10 43.62km 145° 2024-05-02 17:21:24.615
BD7EM-B BD7EM-B 47.84km 146° 2024-05-18 13:22:17.319
BG8KOC-7 BG8KOC-7 47.92km 142° 2024-05-06 18:03:37.291
BG8LWM-7 BG8LWM-7 38.69km 144° 2024-05-18 19:04:41.182
BG8168 BG8168 39.69km 131° 2024-05-21 08:07:52.512
呼号 距离 位置时刻
BG8LAK-1 BG8LAK-1 50.03km 167° 2024-05-26 05:20:42.944
BG8LXT-7 BG8LXT-7 48.59km 162° 2024-05-10 17:00:14.968
BG8HKJ-8 BG8HKJ-8 48.38km 163° 2024-05-22 15:46:16.662
XW in CQ XW in CQ 46.06km 160° 2024-05-26 05:20:12.749
BG8LID-2 BG8LID-2 46.16km 158° 2024-05-24 10:47:55.096
CQ925-1 CQ925-1 48.98km 151° 2024-05-26 04:23:58.868
BG8KUS-N BG8KUS-N 49.65km 144° 2024-04-29 22:34:02.048
BG8IF-2 BG8IF-2 39.08km 190° 2024-05-16 21:00:47.336
BG8IF-10 BG8IF-10 36.85km 184° 2024-05-26 05:13:24.967
BG8LVZ-7 BG8LVZ-7 38.05km 177° 2024-05-18 17:23:31.778
BG8LAK-2 BG8LAK-2 41.35km 162° 2024-05-26 05:20:47.006
BG4USS-11 BG4USS-11 42.57km 161° 2024-05-26 04:25:40.594
BG8KNM-D BG8KNM-D 43.64km 150° 2024-05-26 05:07:28.105
BG8KFC BG8KFC 40.55km 151° 2024-05-21 11:53:30.484
BG8LMZ-10 BG8LMZ-10 46.47km 146° 2024-04-29 08:41:45.413
BD7EM  B BD7EM B 47.84km 146° 2024-05-18 13:22:09.307
BG9CYN BG9CYN 48.02km 144° 2024-05-25 08:12:14.796
BG8IAI-N BG8IAI-N 44.81km 143° 2024-05-25 23:07:33.693
BG8KQJ-10 BG8KQJ-10 39.77km 139° 2024-04-29 00:38:23.535
BG8IZI BG8IZI