BG6VKE-5 台站信息

BG6VKE-5 BG6VKE-5    新窗口
消息: BG6VKE/4601917
最新位置: 111°38'38" E 31°3'51" N (OM51TB)   
最近时间: 2023-05-29 19:58:17
最新传递路径: BG6VKE-5>APBM1D,BG6VKE,DMR*,qAR,BG6VKE
数据包: 8
附加信息: 速度0.0km/h 方向121°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6VKE-5的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6VKE BG6VKE 8
2023-05-29 06:49:00
2023-05-29 19:58:17
1.69km 155.0° 2023-05-29 06:49:00 
BG6VKE-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6UHP BG6UHP 45.33km 201° 2023-05-06 17:01:36.559
BG6VKE-10 BG6VKE-10 1.69km 155° 2023-05-10 13:51:23.828
呼号 距离 位置时刻
BG6VKE BG6VKE 1.69km 155° 2023-05-10 13:51:28.832
BG6VKE-N BG6VKE-N 5.33km 133° 2023-05-29 20:12:44.544
BG6VKE-5 BG6VKE-5