BG6SWA-9 台站信息

BG6SWA-9 BG6SWA-9    新窗口  历史数据
消息: icom/705 mmdvm
最新位置: 113°23'31" E 31°41'43" N (OM61QQ)   
最近时间: 2024-04-09 20:42:48
最新传递路径: BG6SWA-9>API705,DSTAR*,qAR,BG6SWA-B
数据包: 0
设备: Icom:unknown(dstar)
其他SSID:
BG6SWA-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QBC-10 BG6QBC-10 18.79km 285° 2024-03-27 16:10:59.64
BG6QFO-7 BG6QFO-7 32.87km 206° 2024-04-09 19:00:02.14
BG6QBC-N BG6QBC-N 2.46km 210° 2024-04-16 11:45:03.085
BG6UVY-1 BG6UVY-1 1.87km 220° 2024-04-17 07:34:36.051
BG6SWA-S BG6SWA-S 0.98km 215° 2024-03-26 21:00:56.561
BG6SWA-Y BG6SWA-Y 0.05km 140° 2024-03-25 14:10:59.865
BG6QBC-9 BG6QBC-9 0.75km 77° 2024-04-11 15:49:35.242
BG6QFO-5 BG6QFO-5 3.06km 5° 2024-04-09 17:50:05.141
BH9FHH-R BH9FHH-R 18.22km 285° 2024-04-18 19:13:47.796
BG6SWA-10 BG6SWA-10 5.28km 337° 2024-04-18 09:51:54.034
BG6SWA-B BG6SWA-B 5.37km 336° 2024-04-13 07:45:28.114
呼号 距离 位置时刻
BG6QBC-2 BG6QBC-2 18.79km 285° 2024-04-17 22:20:11.859
BG5UXC-11 BG5UXC-11 23.29km 230° 2024-04-17 11:55:48.394
BG6SWM-9 BG6SWM-9 2.22km 212° 2024-04-10 04:46:40.073
BG6SWA-11 BG6SWA-11 1.23km 184° 2024-04-18 19:22:44.45
BG6QFO-10 BG6QFO-10 0.92km 255° 2024-04-18 19:23:03.355
BG6QBC BG6QBC 0.75km 77° 2024-04-11 15:34:02.629
BG6QBC-5 BG6QBC-5 0.93km 88° 2024-04-18 08:34:17.464
BG6QFO-6 BG6QFO-6 2.17km 33° 2024-04-17 17:41:24.189
BG6SWA BG6SWA 5.28km 337° 2024-04-18 09:53:40.573
BG6SWA B BG6SWA B 5.37km 336° 2024-04-13 07:45:17.942
BG6SWA-R BG6SWA-R 5.37km 336° 2024-04-18 16:13:59.259
BG6SWA-9 BG6SWA-9