BG6QLP-9 台站信息

BG6QLP-9 BG6QLP-9    新窗口
消息: _1
最新位置: 114°14'32" E 30°43'8" N    
最近时间: 2021-12-03 09:34:57
最新传递路径: BG6QLP-9>SPTSR9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6SGL-13
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6QLP-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6SGL-13 BG6SGL-13 1 2021-12-03 09:34:57 2021-12-03 09:34:57 0.88km 144.0° 2021-12-03 09:34:57 
BG6QLP-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH7BTM-9 BH7BTM-9 17.58km 223° 2021-11-28 10:37:52.01
BG6TWT-W BG6TWT-W 17.27km 191° 2021-11-30 06:21:40.072
BR6QBD-R BR6QBD-R 16.98km 190° 2021-12-03 07:58:09.654
PE2KMV PE2KMV 16.98km 190° 2021-12-03 23:01:32.931
BG6QGS-10 BG6QGS-10 12.27km 189° 2021-11-28 12:01:52.46
BG6TWT-15 BG6TWT-15 11.39km 178° 2021-11-29 06:12:00.237
BG6QLP BG6QLP 0.00km 360° 2021-11-14 21:10:54.181
BG6SGL-9 BG6SGL-9 0.89km 144° 2021-12-03 20:52:30.826
BG6SGL-5 BG6SGL-5 1.03km 138° 2021-12-03 23:09:04.042
BG6QHZ BG6QHZ 15.95km 170° 2021-11-17 20:04:01.836
BG6QHZ-7 BG6QHZ-7 17.31km 167° 2021-11-22 16:23:18.718
BG6QBV-10 BG6QBV-10 14.87km 163° 2021-11-04 20:55:31.06
BG6TWT-Y BG6TWT-Y 13.27km 165° 2021-12-02 10:27:42.073
BG6TWT-8 BG6TWT-8 13.78km 164° 2021-12-02 09:56:41.699
BR6QBD-3 BR6QBD-3 10.47km 167° 2021-11-24 07:02:50.438
BG6TPT BG6TPT 10.35km 162° 2021-11-23 12:38:31.503
BG6QJD BG6QJD 11.77km 153° 2021-11-30 17:45:24.158
BG6QEV BG6QEV 11.16km 145° 2021-11-13 18:53:22.753
BR6RR-1 BR6RR-1 20.19km 151° 2021-11-29 08:41:29.912
BG6UJS-9 BG6UJS-9 16.21km 129° 2021-11-16 18:10:40.017
BG6WGW-15 BG6WGW-15 8.56km 148° 2021-11-21 09:43:04.825
BG6UJS-5 BG6UJS-5 15.31km 125° 2021-11-15 16:47:56.733
BG6WQM BG6WQM 23.50km 134° 2021-11-15 23:28:25.689
BG6TLB-5 BG6TLB-5 4.88km 33° 2021-11-12 01:21:22.373
BG6SGL-N BG6SGL-N 34.81km 190° 2021-12-03 23:14:52.086
BG6TPT-F BG6TPT-F 19.73km 188° 2021-11-19 08:12:00.15
BG6TWT-F BG6TWT-F 19.73km 188° 2021-12-03 23:18:35.013
BG6TWT-S BG6TWT-S 19.73km 188° 2021-12-03 23:18:25.041
BG6TDN BG6TDN 19.27km 178° 2021-11-16 20:51:19.11
BG6TDN-Y BG6TDN-Y 19.27km 178° 2021-11-25 20:24:27.604
BG6RI-5 BG6RI-5 36.97km 177° 2021-11-30 13:55:22.493
BG6WJZ-5 BG6WJZ-5 29.98km 169° 2021-11-14 12:14:50.779
BG6TCP BG6TCP 34.57km 164° 2021-11-23 09:42:40.545
BG6SEP-B BG6SEP-B 32.13km 162° 2021-12-03 22:26:10.577
BG6TES-10 BG6TES-10 30.01km 160° 2021-12-03 14:22:43.691
BG6RCY-10 BG6RCY-10 23.68km 171° 2021-11-18 12:03:58.152
BG6SET-10 BG6SET-10 25.65km 171° 2021-11-25 14:07:54.745
BG6QFQ-1 BG6QFQ-1 20.34km 174° 2021-12-02 21:20:06.214
BG6TWT-B BG6TWT-B 20.90km 167° 2021-11-21 22:00:56.15
BG6TES-8 BG6TES-8 24.30km 161° 2021-11-28 00:12:34.878
BG6TES-9 BG6TES-9 27.17km 156° 2021-11-28 21:22:55.168
HS818 HS818 27.17km 156° 2021-11-08 19:44:41.17
BG6TES-11 BG6TES-11 24.05km 150° 2021-11-19 16:09:55.055
呼号 距离 位置时刻
BG6TWT-9 BG6TWT-9 16.19km 196° 2021-11-29 00:37:55.906
BR6QBD-B BR6QBD-B 16.98km 190° 2021-12-03 23:26:32.033
BR6QBD-S BR6QBD-S 16.98km 190° 2021-12-03 23:26:22.135
BG0CEG-9 BG0CEG-9 12.59km 189° 2021-11-23 14:38:15.165
BG6TWT BG6TWT 11.39km 178° 2021-12-02 16:54:15.683
BG6SGL BG6SGL 2.06km 178° 2021-12-03 20:48:07.768
BG6QLP-Y BG6QLP-Y 0.00km 360° 2021-11-14 15:18:11.464
BG6SGL-7 BG6SGL-7 1.03km 139° 2021-11-19 20:58:44.965
BG6TFD-9 BG6TFD-9 2.06km 39° 2021-11-30 05:50:02.29
BG6RIB-10 BG6RIB-10 17.34km 169° 2021-11-18 14:00:03.104
BG6QGS-1 BG6QGS-1 16.07km 166° 2021-11-28 12:59:39.668
BG6TWT-6 BG6TWT-6 13.63km 164° 2021-11-24 07:01:54.173
BG6TWT-7 BG6TWT-7 13.78km 164° 2021-12-03 16:37:09.914
BG6RTV-7 BG6RTV-7 10.93km 169° 2021-11-23 19:46:28.745
BG6TPT-10 BG6TPT-10 8.30km 170° 2021-11-28 22:14:30.214
BG6TDG-11 BG6TDG-11 12.51km 155° 2021-12-02 21:25:31.831
BG6TDG-9 BG6TDG-9 10.29km 149° 2021-12-03 15:27:34.168
BR6QBD-7 BR6QBD-7 19.61km 154° 2021-11-24 07:03:57.078
BG6TAM BG6TAM 18.72km 151° 2021-12-01 08:45:28.325
BG6TPT-R BG6TPT-R 6.86km 159° 2021-12-03 23:07:34.041
BG6UJS BG6UJS 15.32km 125° 2021-11-15 17:26:09.818
BG6TFK-9 BG6TFK-9 15.37km 121° 2021-11-28 12:06:48.408
BG6TTA-1 BG6TTA-1 27.19km 127° 2021-11-07 19:16:37.221
BR6RD-1 BR6RD-1 42.81km 22° 2021-12-03 21:20:09.61
BG6SGL-R BG6SGL-R 34.81km 190° 2021-11-29 10:09:25.546
BG6TPT-S BG6TPT-S 19.73km 188° 2021-11-19 08:11:50.331
BG6TWT-R BG6TWT-R 19.73km 188° 2021-12-03 23:19:34.982
BG6TWT-5 BG6TWT-5 18.55km 186° 2021-11-29 07:31:56.58
BG6TDN-9 BG6TDN-9 19.27km 178° 2021-11-23 16:56:47.322
BG6TSO-10 BG6TSO-10 40.39km 176° 2021-12-03 20:52:48.544
BG6TSO-5 BG6TSO-5 33.53km 173° 2021-12-03 22:46:21.35
BG6QJZ-8 BG6QJZ-8 34.58km 165° 2021-11-27 12:28:20.572
BG6WNJ BG6WNJ 36.06km 162° 2021-11-29 08:28:23.282
BG6SEP-S BG6SEP-S 32.13km 162° 2021-12-03 22:26:00.491
BG6QJZ-9 BG6QJZ-9 24.21km 170° 2021-11-24 20:37:34.67
BG6RCY-9 BG6RCY-9 23.66km 171° 2021-11-18 22:29:19.588
BG6QFQ-2 BG6QFQ-2 20.36km 174° 2021-12-03 20:42:54.324
BG6RIB-5 BG6RIB-5 19.58km 172° 2021-11-28 18:40:24.843
BG6WJZ-10 BG6WJZ-10 28.24km 164° 2021-11-29 08:50:01.985
BG6TES-7 BG6TES-7 28.08km 156° 2021-11-28 19:42:59.81
BG6TES-Y BG6TES-Y 27.17km 156° 2021-11-25 23:18:37.624
BG6ROM-5 BG6ROM-5 23.27km 157° 2021-11-12 16:50:20.587
BG6QLP-9 BG6QLP-9