BG6JUS 台站信息

BG6JUS BG6JUS    新窗口
消息: /
最新位置: 113°22'23" E 34°51'47" N    
最近时间: 2022-01-15 22:23:50
最新传递路径: BG6JUS>API52,DSTAR*,qAR,BG6JUS-B
数据包: 0
其他SSID:
BG6JUS当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH6KJL-5 BH6KJL-5 44.58km 115° 2022-01-07 12:20:07.476
BH6KLN-7 BH6KLN-7 22.86km 227° 2022-01-17 09:07:26.578
BG6KJW BG6KJW 0.04km 154° 2021-12-22 22:37:56.338
BG6KYT-9 BG6KYT-9 30.06km 235° 2022-01-16 12:31:51.26
BI6MWQ BI6MWQ 30.39km 240° 2022-01-14 07:51:59.349
BI6MWQ-3 BI6MWQ-3 30.39km 240° 2022-01-18 15:25:57.498
BG6JCK BG6JCK 27.42km 241° 2022-01-14 22:32:54.342
BG6PSW BG6PSW 27.62km 257° 2022-01-05 09:00:32.339
BI6MPW-10 BI6MPW-10 29.64km 259° 2022-01-16 20:03:52.344
BH6JDR-B BH6JDR-B 31.43km 257° 2022-01-18 15:29:14.703
BH6JDR-S BH6JDR-S 31.43km 257° 2022-01-18 15:29:04.617
BH6KLN-5 BH6KLN-5 35.02km 256° 2022-01-09 22:45:05.451
BG6LLV-5 BG6LLV-5 10.20km 320° 2022-01-13 10:43:13.538
BI6MQK-N BI6MQK-N 49.46km 179° 2021-12-27 16:51:07.024
呼号 距离 位置时刻
BI6IUF-10 BI6IUF-10 38.14km 105° 2022-01-18 15:47:34.634
BI6JFH-Y BI6JFH-Y 8.66km 133° 2022-01-16 11:51:20.99
BG6KYT-5 BG6KYT-5 29.97km 235° 2022-01-16 12:25:42.04
BG6KYT-10 BG6KYT-10 30.09km 235° 2022-01-17 02:56:42.506
BI6MWQ-1 BI6MWQ-1 30.39km 240° 2022-01-15 13:12:48.5
BI6MWQ-2 BI6MWQ-2 30.37km 240° 2022-01-14 14:58:55.795
BG6JMX-N BG6JMX-N 19.47km 250° 2021-12-21 15:28:23.759
BH6IAT-9 BH6IAT-9 29.19km 257° 2022-01-18 14:36:26.096
BH6JDR-Y BH6JDR-Y 31.40km 257° 2022-01-11 14:48:05.397
BH6JDR-N BH6JDR-N 31.43km 257° 2022-01-11 20:06:25.337
BH6JDR-9 BH6JDR-9 31.40km 257° 2022-01-18 10:42:54.988
BH6KJD BH6KJD 50.04km 262° 2022-01-15 16:50:04.036
BG6IFB-N BG6IFB-N 31.97km 332° 2022-01-09 22:32:19.634
BI6MHB-R BI6MHB-R 47.18km 182° 2022-01-04 21:55:01.929
BG6JUS BG6JUS