BG5VII-1 台站信息

BG5VII-1 BG5VII-1    新窗口  历史数据
消息: 爱爱
最新位置: 117°38'49" E 24°30'47" N (OL84TM)   
最近时间: 2023-11-23 12:15:17
最新传递路径: BG5VII-1>APRSTV,TCPIP*,qAC,BG2LBF
数据包: 0
设备: BG2LBF:APRS.TV(software)
其他SSID:
BG5VII-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5VII BG5VII 9.53km 105° 2023-11-19 22:44:12.309
BG5TVX BG5TVX 40.60km 101° 2023-12-12 03:23:24.843
BG5TVX-7 BG5TVX-7 40.08km 99° 2023-12-07 15:28:49.913
BG5UMG-5 BG5UMG-5 47.06km 92° 2023-12-10 19:00:33.394
BG5UMG-1 BG5UMG-1 48.43km 92° 2023-11-20 09:55:49.496
XMAPRS-1 XMAPRS-1 48.43km 92° 2023-11-22 18:21:28.328
BG5TVX-5 BG5TVX-5 45.99km 90° 2023-12-11 16:50:23.861
XIAMEN-3 XIAMEN-3 48.46km 87° 2023-11-15 18:23:48.966
BG5SKD-9 BG5SKD-9 48.24km 86° 2023-11-30 18:16:50.664
BG5SKD-7 BG5SKD-7 43.27km 81° 2023-12-11 14:10:46.361
BG5VAU-9 BG5VAU-9 34.76km 75° 2023-12-11 16:23:02.281
BG5VLV-5 BG5VLV-5 42.90km 77° 2023-12-11 13:33:33.151
BG5VLI-9 BG5VLI-9 45.59km 77° 2023-11-27 15:10:59.073
BG5UNN-10 BG5UNN-10 49.94km 86° 2023-12-07 14:54:17.361
呼号 距离 位置时刻
BG5VFB-9 BG5VFB-9 0.59km 56° 2023-12-04 15:52:14.61
BG5TVX-0 BG5TVX-0 40.60km 101° 2023-12-12 03:13:24.949
XIAMEN-10 XIAMEN-10 46.54km 92° 2023-12-12 03:28:11.002
BG5VLU-7 BG5VLU-7 47.70km 92° 2023-12-12 01:16:53.153
BG5UMG-6 BG5UMG-6 48.43km 92° 2023-12-07 15:02:16.963
XMHAM-1 XMHAM-1 48.43km 92° 2023-11-16 11:04:02.184
XIAMEN-2 XIAMEN-2 48.46km 87° 2023-11-15 18:21:50.97
XIAMEN-6 XIAMEN-6 48.46km 87° 2023-11-16 10:56:02.225
BG5UMG-7 BG5UMG-7 48.22km 86° 2023-11-30 19:23:27.818
BG5VAU-7 BG5VAU-7 34.76km 75° 2023-11-27 19:28:36.881
ALT179-5 ALT179-5 36.84km 75° 2023-11-24 22:26:58.212
BG5VLV-7 BG5VLV-7 42.95km 77° 2023-12-10 21:01:20.142
XMHAM-11 XMHAM-11 47.89km 75° 2023-12-12 03:30:54.253
BG5VII-1 BG5VII-1