BG5GDH-1 台站信息

BG5GDH-1 BG5GDH-1    新窗口
消息: APRS144.390 LiShui CRAC 147.925 -3.9 T88.5 LM0A 7.40V
最新位置: 119°55'10" E 28°26'29" N    
最近时间: 2022-05-22 03:12:59
最新传递路径: BG5GDH-1>APLM0A,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GBI-10
数据包: 13
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益5dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5GDH-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5GBI-10 BG5GBI-10 13 2022-05-22 00:14:27 2022-05-22 03:12:59 0.70km 19.0° 2022-05-22 00:14:27 
BG5GDH-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5GAX-9 BG5GAX-9 1.51km 47° 2022-05-13 14:29:59.992
BG5GBJ-9 BG5GBJ-9 3.00km 321° 2022-05-12 19:37:26.547
呼号 距离 位置时刻
BG5GBI-10 BG5GBI-10 0.70km 20° 2022-05-22 03:15:52.126
BG5GBJ BG5GBJ 3.76km 315° 2022-05-13 11:21:41.245
BG5GDH-1 BG5GDH-1