BG5GDH-1 台站信息

BG5GDH-1 BG5GDH-1    新窗口
消息: APRS144.390 LiShui CRAC 147.925 -3.9 T88.5 LM0A 7.40V
最新位置: 119°55'10" E 28°26'29" N (OL98XK)   
最近时间: 2023-05-29 20:33:25
最新传递路径: BG5GDH-1>APLM0A,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GBI-10
数据包: 82
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益5dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5GDH-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG5GBI-10 BG5GBI-10 82
2023-05-29 00:12:23
2023-05-29 20:33:25
0.70km 19.0° 2023-05-29 00:12:23 
BG5GDH-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5GBI-10 BG5GBI-10 0.70km 20° 2023-05-29 20:42:02.321
BG5DUC-9 BG5DUC-9 32.09km 320° 2023-05-29 19:15:47.95
呼号 距离 位置时刻
BG5GBJ-9 BG5GBJ-9 1.80km 321° 2023-05-06 07:35:12.425
BG5DUC-3 BG5DUC-3 32.10km 320° 2023-05-23 19:00:49.477
BG5GDH-1 BG5GDH-1