BG5GDH-1 台站信息

BG5GDH-1 BG5GDH-1    新窗口
消息: APRS144.390 LiShui CRAC 147.925 -3.9 T88.5 LM0A 7.40V
最新位置: 119°55'10" E 28°26'29" N    
最近时间: 2021-12-04 00:51:05
最新传递路径: BG5GDH-1>APLM0A,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GBI-10
数据包: 4
附加信息: 功率25W 天线高度49m 增益5dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5GDH-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5GBI-10 BG5GBI-10 4 2021-12-04 00:06:29 2021-12-04 00:51:05 0.70km 19.0° 2021-12-04 00:06:29 
BG5GDH-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5GBI-10 BG5GBI-10 0.70km 20° 2021-12-04 00:50:58.031
呼号 距离 位置时刻
BG5GBI-9 BG5GBI-9 3.00km 336° 2021-12-02 13:38:15.303
BG5GDH-1 BG5GDH-1