BG5ELJ-8 台站信息

BG5ELJ-8 BG5ELJ-8    新窗口
消息: CQ:435.500MHz A0000.4Km 15.6V S09
最新位置: 120°41'38" E 30°45'53" N    
最近时间: 2022-06-27 06:07:40
最新传递路径: BG5ELJ-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 0
附加信息: 速度40.7km/h 方向354° 海拔37.8m
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
BG5ELJ-8当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5ERH-7 BG5ERH-7 49.83km 272° 2022-06-09 12:55:07.31
BG5EKR-9 BG5EKR-9 20.51km 220° 2022-06-28 10:30:52.61
BH5EFD-2 BH5EFD-2 21.17km 214° 2022-06-28 10:40:55.46
BG5ELJ-7 BG5ELJ-7 1.19km 99° 2022-06-19 19:51:08.35
BG5DDX-Y BG5DDX-Y 5.04km 141° 2022-06-10 17:26:42.265
BG5ELJ-9 BG5ELJ-9 1.81km 29° 2022-06-28 07:57:22.221
BH5EJL-9 BH5EJL-9 22.72km 76° 2022-06-28 07:23:19.41
BH4EBS-R BH4EBS-R 44.02km 194° 2022-06-02 13:55:44.712
MNCGRM8Y MNCGRM8Y 37.51km 197° 2022-06-02 02:33:03.965
BH5EAU-3 BH5EAU-3 28.61km 198° 2022-06-28 10:40:47.748
BH5EAW-7 BH5EAW-7 42.65km 177° 2022-06-12 19:43:18.156
BH4DGF-3 BH4DGF-3 41.04km 176° 2022-06-15 20:54:29.72
BH4DGF-N BH4DGF-N 46.27km 173° 2022-06-24 16:37:51.106
BH5EJU-9 BH5EJU-9 27.84km 185° 2022-06-24 07:24:37.734
BH5EAW-10 BH5EAW-10 30.37km 180° 2022-06-28 10:42:22.029
BH5HIE-10 BH5HIE-10 29.52km 179° 2022-06-12 23:04:58.778
BH5HIE-Y BH5HIE-Y 29.52km 179° 2022-06-12 23:05:05.844
BH5HIE-5 BH5HIE-5 28.19km 182° 2022-06-24 13:55:43.851
BP5HIE-3 BP5HIE-3 27.16km 180° 2022-06-19 05:02:46.205
BH5EEJ BH5EEJ 28.16km 180° 2022-06-15 08:57:50.738
BG5EOE-10 BG5EOE-10 24.94km 183° 2022-06-06 22:12:36.835
BG5HLN-13 BG5HLN-13 35.23km 153° 2022-06-27 02:23:11.686
BG4CFD-B BG4CFD-B 39.39km 54° 2022-06-09 23:10:13.115
BG4CFD-S BG4CFD-S 39.39km 54° 2022-06-09 23:10:12.706
B052JDFE B052JDFE 45.62km 154° 2022-06-02 02:32:50.649
呼号 距离 位置时刻
BH5EGJ-9 BH5EGJ-9 23.72km 212° 2022-06-28 07:42:01.303
BG5EKR-8 BG5EKR-8 20.50km 220° 2022-06-28 10:30:46.17
BH5EFD-1 BH5EFD-1 16.83km 212° 2022-06-28 10:42:30.852
BG5ELJ-5 BG5ELJ-5 1.19km 96° 2022-06-28 08:10:34.75
BG5ELJ-6 BG5ELJ-6 2.25km 355° 2022-06-25 05:26:43.479
BH5EDC-6 BH5EDC-6 15.79km 101° 2022-06-28 09:25:00.184
BD4SDX-10 BD4SDX-10 15.66km 348° 2022-06-28 10:40:26.103
TQ1GABIA TQ1GABIA 44.96km 209° 2022-06-02 02:32:57.193
BH5EAU-8 BH5EAU-8 28.89km 202° 2022-06-28 07:59:57.063
BH4DGF-7 BH4DGF-7 42.89km 177° 2022-06-25 06:35:22.119
BH5EAW BH5EAW 42.63km 177° 2022-06-02 20:34:20.347
BH4DGF-10 BH4DGF-10 47.09km 175° 2022-06-28 10:45:59.714
5T7X23UP 5T7X23UP 34.78km 181° 2022-06-02 02:32:58.4
BH5HKD-7 BH5HKD-7 25.14km 184° 2022-06-26 20:05:15.9
BH5EEJ-7 BH5EEJ-7 30.12km 182° 2022-06-27 08:13:53.779
BH5HIE-2 BH5HIE-2 29.52km 179° 2022-06-12 23:05:04.9
BH5HIE-7 BH5HIE-7 29.40km 179° 2022-06-26 20:20:41.636
BH5HIE-3 BH5HIE-3 27.16km 180° 2022-06-28 10:40:57.904
BH5EEW-7 BH5EEW-7 28.55km 180° 2022-06-25 07:43:10.565
BG5EOE-6 BG5EOE-6 27.65km 179° 2022-06-21 08:28:38.295
BPQMV7I6 BPQMV7I6 37.88km 166° 2022-06-02 02:32:55.659
BG5HLN-10 BG5HLN-10 35.42km 153° 2022-06-28 10:48:35.348
BG4CFD-R BG4CFD-R 39.39km 54° 2022-06-08 22:41:18.181
BG5HLN-9 BG5HLN-9 44.02km 157° 2022-06-24 07:52:39.992
BG5ELJ-8 BG5ELJ-8