BG4WDV-13 台站信息

BG4WDV-13 BG4WDV-13    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 119°26'5" E 32°12'37" N (OM92RF)   
最近时间: 2024-06-18 15:08:08
最新传递路径: BG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10
数据包: 18
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4WDV-13的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4WDV-10 BG4WDV-10 18
2024-06-18 02:38:04
2024-06-18 15:08:08
0.60km 62.0° 2024-06-18 02:38:04 
BG4WDV-13当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BA4QLL BA4QLL 39.44km 240° 2024-06-14 21:48:33.286
BG4XUX-9 BG4XUX-9 7.09km 191° 2024-06-18 14:52:06.058
BD4TGF BD4TGF 4.41km 131° 2024-05-26 21:44:26.647
BI4UMD-5 BI4UMD-5 25.35km 291° 2024-06-16 19:40:29.252
BA4QAO-8 BA4QAO-8 17.88km 344° 2024-05-31 22:48:44.07
BD4VKI-R BD4VKI-R 19.45km 346° 2024-06-03 20:25:57.677
BD4VKI-10 BD4VKI-10 31.20km 344° 2024-06-06 17:32:40.626
0898 0898 25.57km 3° 2024-06-01 11:36:45.344
BA4QAO BA4QAO 26.60km 5° 2024-06-15 15:48:23.449
BA4QAO-7 BA4QAO-7 26.60km 5° 2024-05-30 19:25:19.718
BH4WCW-10 BH4WCW-10 27.61km 139° 2024-06-18 16:48:19.012
BH4WCW-8 BH4WCW-8 27.43km 122° 2024-06-18 16:44:31.891
BI4UMB-7 BI4UMB-7 21.56km 61° 2024-06-18 16:49:49.113
BG4XTW-8 BG4XTW-8 31.80km 82° 2024-06-18 12:07:56.121
BH4WAL-3 BH4WAL-3 30.48km 78° 2024-06-18 15:49:09.612
BI4TAM-8 BI4TAM-8 34.99km 86° 2024-06-16 17:35:55.948
BH4WAL-B BH4WAL-B 34.32km 85° 2024-06-18 16:39:18.028
BD4TJN-10 BD4TJN-10 35.89km 84° 2024-06-15 22:07:00.789
BH4WAL-11 BH4WAL-11 36.93km 86° 2024-06-18 16:49:51.493
BI4TAM-2 BI4TAM-2 35.31km 83° 2024-06-12 12:04:00.942
BH4WAL-5 BH4WAL-5 38.16km 86° 2024-06-15 22:35:06.393
BG4WAH-5 BG4WAH-5 39.47km 82° 2024-06-11 08:59:51.284
BG4UJJ-1 BG4UJJ-1 25.68km 35° 2024-06-16 12:53:35.613
呼号 距离 位置时刻
BH4RID-N BH4RID-N 45.93km 256° 2024-06-18 16:40:15.865
BG4WDV-10 BG4WDV-10 0.60km 62° 2024-06-18 16:50:03.469
BD4TGN-1 BD4TGN-1 7.41km 94° 2024-06-16 15:40:50.161
BI4UMD BI4UMD 8.20km 11° 2024-06-15 11:53:57.515
BI4SUW BI4SUW 17.88km 344° 2024-06-10 10:47:56.127
BD4VKI BD4VKI 31.25km 344° 2024-06-14 16:00:12.487
898 898 20.59km 354° 2024-06-04 17:13:27.294
898-10 898-10 25.59km 3° 2024-06-08 19:57:19.868
BA4QAO-10 BA4QAO-10 26.60km 5° 2024-06-15 20:55:19.986
BA4QAO-R BA4QAO-R 26.45km 6° 2024-06-10 20:19:10.957
BH4WCW-9 BH4WCW-9 25.74km 129° 2024-06-17 12:27:42.956
BI4UMB BI4UMB 18.14km 66° 2024-06-15 22:03:48.727
BD4TJN-5 BD4TJN-5 30.33km 78° 2024-06-18 16:39:02.499
BR4SYZ-10 BR4SYZ-10 31.68km 81° 2024-05-21 22:52:56.83
BH4WAL-6 BH4WAL-6 34.03km 86° 2024-06-18 12:03:10.341
BH4WAL B BH4WAL B 34.32km 85° 2024-06-18 16:39:08.366
BG4XTW-10 BG4XTW-10 34.08km 85° 2024-06-06 22:17:53.641
BG4WAH-8 BG4WAH-8 36.63km 87° 2024-06-11 20:18:02.77
BD4TJN-8 BD4TJN-8 37.03km 86° 2024-06-17 13:42:23.419
BH4WAL-12 BH4WAL-12 38.16km 86° 2024-06-15 11:27:38.917
BG4WAH-10 BG4WAH-10 39.22km 82° 2024-06-18 16:49:48.538
bg4wah-5 bg4wah-5 40.58km 82° 2024-06-11 08:27:51.693
BH4WAL-1 BH4WAL-1 48.38km 84° 2024-05-27 12:20:08.934
BG4WDV-13 BG4WDV-13