BG4UQX-10 台站信息

BG4UQX-10 BG4UQX-10    新窗口
消息: Nantong APRS 144.640 11.4/4.2
最新位置: 120°53'12" E 32°1'13" N    
最近时间: 2022-05-21 03:30:41
最新传递路径: BG4UQX-10>APWG3S,BD4RVC-3*,WIDE1*,qAS,BG4UXU-15
数据包: 2
设备: Sproul Brothers:WinAPRS(software,Windows)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4UQX-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD4RVC-3 BD4RVC-3 2 2022-05-21 02:30:43 2022-05-21 03:30:41 13.13km 85.0° 2022-05-21 02:30:43 
BG4UQX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4SCF-8 BH4SCF-8 31.01km 260° 2022-05-20 18:52:38.414
BI4RQT-5 BI4RQT-5 49.99km 299° 2022-05-20 21:24:24.572
BY4SHX-13 BY4SHX-13 29.85km 252° 2022-05-20 12:41:09.395
BI4XGA-9 BI4XGA-9 6.72km 171° 2022-05-14 14:19:08.288
BI4RQT-7 BI4RQT-7 4.76km 247° 2022-05-17 11:05:03.813
BI4SID-7 BI4SID-7 6.17km 288° 2022-05-14 21:56:26.677
BI4SFK-7 BI4SFK-7 7.24km 309° 2022-05-16 18:39:29.595
BI4XGA-D BI4XGA-D 1.13km 227° 2022-05-15 21:18:54.139
BI4XFO-7 BI4XFO-7 3.78km 143° 2022-05-14 20:36:12.238
BI4XFO-9 BI4XFO-9 4.37km 125° 2022-05-06 20:16:32.992
BI4RQT-1 BI4RQT-1 4.23km 124° 2022-04-30 22:45:25.718
BH4UTT-10 BH4UTT-10 1.01km 320° 2022-05-19 10:28:13.015
BD4TMN-7 BD4TMN-7 0.96km 24° 2022-05-20 19:06:00.758
BI4XGV-7 BI4XGV-7 1.87km 318° 2022-05-14 21:41:01.467
BI4WQB-10 BI4WQB-10 34.64km 315° 2022-05-12 17:29:55.997
BI4UBP-D BI4UBP-D 8.28km 329° 2022-04-25 22:21:55.589
BH4URE-8 BH4URE-8 26.66km 340° 2022-05-20 20:28:04.576
BG4SOM-15 BG4SOM-15 46.62km 198° 2022-05-02 12:43:44.119
BD4TMF-1 BD4TMF-1 14.66km 149° 2022-05-21 05:14:28.652
BD4VFG-9 BD4VFG-9 5.95km 110° 2022-05-20 18:24:48.572
BD4RVC-3 BD4RVC-3 13.13km 81° 2022-05-21 05:12:23.643
BD4TMN-5 BD4TMN-5 10.09km 57° 2022-05-14 00:50:36.936
BI4VTX-3 BI4VTX-3 20.69km 72° 2022-05-21 05:01:39.65
BG4UVR-5 BG4UVR-5 28.30km 117° 2022-04-27 16:47:57.199
呼号 距离 位置时刻
BH4SCF-10 BH4SCF-10 31.02km 260° 2022-05-14 12:15:41.045
BH4USZ-D BH4USZ-D 32.81km 297° 2022-05-03 07:25:20.358
BY4SHX-10 BY4SHX-10 29.75km 254° 2022-05-21 05:13:34.589
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 5.01km 237° 2022-05-18 08:56:50.098
BI4RQT-12 BI4RQT-12 4.76km 248° 2022-04-26 17:08:11.534
BD4RGM-3 BD4RGM-3 3.60km 269° 2022-05-21 05:13:07.29
BI4VUG-7 BI4VUG-7 2.49km 220° 2022-05-02 23:16:51.783
BI4XFO-10 BI4XFO-10 0.71km 195° 2022-05-02 23:04:50.478
BD4RVM-R BD4RVM-R 4.20km 133° 2022-05-03 15:51:31.315
BI4RQT BI4RQT 4.22km 125° 2022-05-06 20:48:07.97
BG4URH-7 BG4URH-7 0.73km 308° 2022-05-13 19:12:18.64
BD4TMN-10 BD4TMN-10 0.89km 25° 2022-05-20 19:47:43.824
BD4TMN-9 BD4TMN-9 0.99km 25° 2022-04-23 20:47:48.35
BH4USZ-1 BH4USZ-1 4.50km 90° 2022-05-20 19:33:03.866
BI4UBP-10 BI4UBP-10 8.14km 329° 2022-05-18 20:07:19.033
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 7.13km 30° 2022-05-20 19:22:12.721
BD4WC-10 BD4WC-10 39.48km 248° 2022-05-20 03:48:05.997
BI4TEQ BI4TEQ 41.71km 186° 2022-05-21 05:13:34.073
BD4VFP-7 BD4VFP-7 12.65km 144° 2022-05-07 01:38:53.761
BD4VFG-7 BD4VFG-7 5.94km 109° 2022-05-20 21:08:56.28
BD4TNO-7 BD4TNO-7 19.59km 75° 2022-05-04 14:22:13.803
BD4UJ-10 BD4UJ-10 19.66km 72° 2022-05-21 05:05:48.694
BH4WKZ-D BH4WKZ-D 44.73km 30° 2022-05-18 08:56:38.843
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 30.12km 113° 2022-05-17 08:17:37.961
BG4UQX-10 BG4UQX-10