BG4UQX-10 台站信息

BG4UQX-10 BG4UQX-10    新窗口
消息: Nantong APRS 144.640 11.4/4.2
最新位置: 120°53'12" E 32°1'13" N    
最近时间: 2021-12-04 00:59:22
最新传递路径: BG4UQX-10>APWG3S,BI4VTX-3*,WIDE1*,BH4USR-10*,qAS,BH4USR-10
数据包: 4
设备: Sproul Brothers:WinAPRS(software,Windows)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4UQX-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI4VTX-3 BI4VTX-3 4 2021-12-04 00:09:21 2021-12-04 00:59:22 20.69km 78.0° 2021-12-04 00:09:21 
BG4UQX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4SCF-10 BH4SCF-10 31.02km 260° 2021-11-14 11:56:51.138
BY4SHX-13 BY4SHX-13 29.85km 252° 2021-12-03 21:49:08.931
BH4SCF-8 BH4SCF-8 29.72km 254° 2021-12-03 06:58:43.479
BD4TMN-5 BD4TMN-5 23.07km 284° 2021-11-21 13:42:49.495
BI4SBK-7 BI4SBK-7 10.58km 167° 2021-11-20 21:19:03.579
BH4WKZ-5 BH4WKZ-5 7.44km 161° 2021-11-22 14:40:32.261
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 7.09km 139° 2021-12-03 16:19:48.043
BI4XGV-7 BI4XGV-7 5.41km 283° 2021-11-29 20:02:55.962
BI4XGA-9 BI4XGA-9 2.21km 167° 2021-12-03 14:25:42.166
BI4XFO-10 BI4XFO-10 0.71km 195° 2021-12-04 01:01:13.117
BI4XFO-9 BI4XFO-9 0.70km 201° 2021-12-03 22:16:38.037
BD4UK-15 BD4UK-15 3.53km 103° 2021-11-27 09:20:25.138
BG4USS-Y BG4USS-Y 2.83km 281° 2021-11-28 21:18:48.972
BH4UTT-10 BH4UTT-10 1.01km 320° 2021-12-03 20:11:52.842
BI4UBP-D BI4UBP-D 8.28km 329° 2021-12-04 01:02:13.849
BH4USZ-1 BH4USZ-1 20.23km 5° 2021-12-03 16:54:49.805
BH4URE-8 BH4URE-8 26.66km 340° 2021-12-03 19:45:08.926
BG4SOM-15 BG4SOM-15 46.94km 211° 2021-11-29 10:55:15.088
BI4XGL-9 BI4XGL-9 10.80km 147° 2021-11-25 08:50:00.61
BD4RVC-9 BD4RVC-9 12.59km 79° 2021-11-29 20:20:48.471
BD4UJ-10 BD4UJ-10 19.66km 72° 2021-12-04 00:59:44.244
BI4SGL-10 BI4SGL-10 42.31km 31° 2021-12-04 01:07:44.85
BD4SGN-9 BD4SGN-9 45.91km 29° 2021-12-03 20:11:57.305
BD4UJA-10 BD4UJA-10 33.06km 163° 2021-11-22 18:37:00.047
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 30.12km 113° 2021-12-04 01:06:21.184
呼号 距离 位置时刻
BH4USZ-D BH4USZ-D 32.81km 297° 2021-11-07 15:55:33.084
BY4SHX-10 BY4SHX-10 29.75km 254° 2021-12-04 01:08:12.519
BI4SFK-7 BI4SFK-7 21.40km 274° 2021-11-21 16:05:03.625
BD4VFG-9 BD4VFG-9 16.09km 269° 2021-12-03 14:56:16.183
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 7.44km 161° 2021-12-02 20:18:57.982
BI4UBP BI4UBP 6.90km 153° 2021-11-28 09:57:59.319
BD4RGM-3 BD4RGM-3 3.60km 269° 2021-12-02 23:17:20.883
BD4TWO-8 BD4TWO-8 3.60km 240° 2021-11-18 17:33:10.67
BI4XGA-D BI4XGA-D 1.13km 227° 2021-12-03 08:45:51.879
BI4XFO-7 BI4XFO-7 0.71km 195° 2021-12-02 16:53:45.55
BD4RVM-R BD4RVM-R 4.20km 133° 2021-11-05 21:10:34.768
BG4USS-7 BG4USS-7 2.81km 281° 2021-11-27 14:37:59.821
BG4URH-7 BG4URH-7 0.73km 303° 2021-12-03 22:08:20.485
BD4TMN-7 BD4TMN-7 0.91km 23° 2021-11-30 20:11:30.447
BI4UBP-10 BI4UBP-10 8.23km 330° 2021-11-28 16:19:23.266
BH4URE-7 BH4URE-7 49.96km 334° 2021-11-30 20:57:40.258
BD4WC-10 BD4WC-10 39.48km 248° 2021-12-04 01:07:36.347
BI4TEQ BI4TEQ 42.16km 194° 2021-12-03 13:07:59.557
BD4RVC-3 BD4RVC-3 13.13km 81° 2021-12-04 01:07:10.145
BG4USS-R BG4USS-R 12.01km 50° 2021-11-28 23:42:49.594
BI4VTX-3 BI4VTX-3 20.69km 72° 2021-12-04 00:09:50.008
BH4WKZ-D BH4WKZ-D 44.73km 30° 2021-12-02 20:18:15.399
BI4XGM BI4XGM 45.38km 11° 2021-11-16 10:05:37.972
BD4UJA BD4UJA 33.40km 163° 2021-11-18 10:24:16.445
BG4UQX-10 BG4UQX-10