BG2UDI-7 台站信息

BG2UDI-7 BG2UDI-7    新窗口
消息: /
最新位置: 123°21'26" E 41°48'12" N    
最近时间: 2022-05-16 09:20:04
最新传递路径: BG2UDI-7>API52,DSTAR*,qAO,BR2SY-B
数据包: 13
其他SSID:
BG2UDI-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2VRN BG2VRN 42.85km 176° 2022-05-02 12:59:39.274
BG2VRN-2 BG2VRN-2 42.85km 176° 2022-05-02 12:59:42.617
BG2RKH-10 BG2RKH-10 7.67km 202° 2022-05-15 11:43:55.851
BH2TYX BH2TYX 2.10km 25° 2022-04-20 14:21:39.153
BH2UVN-8 BH2UVN-8 1.56km 216° 2022-05-14 14:29:23.965
BR2SY-S BR2SY-S 1.69km 241° 2022-05-16 19:11:30.504
BG2SEX-R BG2SEX-R 1.17km 1° 2022-05-12 21:26:10.06
BG2RTZ-B BG2RTZ-B 11.77km 210° 2022-05-01 22:52:42.125
BG2RKH-12 BG2RKH-12 7.59km 204° 2022-05-15 11:01:34.195
BG2RIW-9 BG2RIW-9 12.04km 234° 2022-04-22 20:14:18.863
BH2UJC-R BH2UJC-R 8.55km 248° 2022-04-29 11:32:27.256
BH2VDK BH2VDK 6.85km 257° 2022-04-26 13:21:37.199
BG2UDI-D BG2UDI-D 4.54km 264° 2022-05-16 19:09:30.653
BH2UTZ-2 BH2UTZ-2 9.12km 273° 2022-05-14 09:26:43.219
BH2UTZ-9 BH2UTZ-9 9.17km 273° 2022-05-08 14:33:21.877
BH2UTZ-S BH2UTZ-S 9.85km 272° 2022-05-16 19:01:42.324
BH2UUT-7 BH2UUT-7 7.14km 314° 2022-05-03 14:32:39.377
BH2UQB BH2UQB 9.31km 304° 2022-04-24 23:34:46.492
BR2RH-B BR2RH-B 12.35km 280° 2022-05-16 19:20:46.988
BH2VQW-1 BH2VQW-1 17.50km 290° 2022-05-06 08:16:47.815
BH2UUT BH2UUT 10.57km 352° 2022-04-17 15:41:47.961
BH2UUT-C BH2UUT-C 10.78km 353° 2022-04-29 00:29:23.24
BH2UUT-S BH2UUT-S 10.97km 352° 2022-04-29 00:45:03.974
BD2VAA BD2VAA 24.06km 358° 2022-05-16 18:38:19.534
BG2TGI BG2TGI 24.06km 358° 2022-05-12 10:13:37.357
BG2QHW-7 BG2QHW-7 28.40km 360° 2022-04-26 10:14:14.043
BR2RSY-B BR2RSY-B 15.40km 340° 2022-05-16 19:08:19.593
BG2XXN BG2XXN 19.46km 330° 2022-05-08 10:46:09.278
BH2UUM-7 BH2UUM-7 19.61km 332° 2022-05-15 19:26:17.113
BH2UUM-R BH2UUM-R 19.63km 332° 2022-05-12 15:07:30.158
呼号 距离 位置时刻
BG2VRN-10 BG2VRN-10 42.85km 176° 2022-05-02 12:59:37.708
BG2VRN-9 BG2VRN-9 45.92km 189° 2022-04-20 08:10:08.984
BH2UVN-7 BH2UVN-7 3.40km 178° 2022-05-11 16:16:49.754
BR2RSA-10 BR2RSA-10 1.82km 199° 2022-05-16 19:19:40.851
BR2SY-B BR2SY-B 1.69km 241° 2022-05-16 19:11:15.419
BG2UDI-1 BG2UDI-1 0.06km 139° 2022-05-14 23:12:17.658
BG2RIW BG2RIW 28.10km 234° 2022-05-14 17:02:53.922
BG2RTZ-S BG2RTZ-S 11.77km 210° 2022-05-01 22:52:31.393
BG2RIW-10 BG2RIW-10 12.04km 234° 2022-05-16 07:36:13.818
BH2UJC-B BH2UJC-B 8.55km 248° 2022-04-29 11:10:35.3
BH2UJC-S BH2UJC-S 8.55km 248° 2022-04-29 11:10:25.004
BH2VDK-5 BH2VDK-5 6.84km 257° 2022-05-15 19:53:59.566
BG2UDI-S BG2UDI-S 4.54km 264° 2022-05-16 19:09:20.771
BH2UTZ-6 BH2UTZ-6 9.76km 269° 2022-05-16 16:11:32.259
BH2UTZ-E BH2UTZ-E 9.85km 272° 2022-05-16 19:01:52.314
BG2UES BG2UES 5.26km 313° 2022-05-11 11:32:55.271
BG2QHW-9 BG2QHW-9 7.21km 303° 2022-05-15 18:37:15.11
BG2QHW BG2QHW 12.11km 310° 2022-05-12 11:34:47.145
BR2RH-S BR2RH-S 12.35km 280° 2022-05-16 19:20:37.015
BH2RSJ-1 BH2RSJ-1 7.73km 355° 2022-05-04 18:16:11.431
BH2UUT-9 BH2UUT-9 10.58km 351° 2022-04-30 15:01:36.037
BH2UUT-B BH2UUT-B 10.97km 352° 2022-04-29 00:45:13.126
BH2RSJ-9 BH2RSJ-9 12.08km 3° 2022-05-15 19:21:09.154
BG2QWX BG2QWX 24.06km 358° 2022-05-12 12:46:26.709
BG2VDA BG2VDA 24.06km 358° 2022-05-12 10:15:30.382
WS7PB-7 WS7PB-7 33.27km 358° 2022-05-15 02:32:11.048
BR2RSY-S BR2RSY-S 15.40km 340° 2022-05-16 19:08:09.536
BH2UUM-10 BH2UUM-10 19.61km 332° 2022-05-16 18:22:02.935
BH2UUM BH2UUM 19.63km 332° 2022-05-11 12:29:25.294
BH2RCV BH2RCV 20.56km 339° 2022-05-16 16:37:29.676
BG2UDI-7 BG2UDI-7