BG2GA-8 台站信息

BG2GA-8 BG2GA-8    新窗口  历史数据
消息: Hytera Hx780 PD680
最新位置: 126°36'36" E 45°43'13" N (PN35HR)   
最近时间: 2024-05-25 16:21:37
最新传递路径: BG2GA-8>APBM1D,BR2AG,DMR*,qAR,BR2AG
数据包: 178
附加信息: 速度16.7km/h 方向192°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG2GA-8当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2GA  C BG2GA C 24.30km 151° 2024-05-01 19:43:15.815
BG2GA-Y BG2GA-Y 0.02km 180° 2024-05-16 17:35:27.244
BG2FGS B BG2FGS B 4.67km 349° 2024-05-25 22:09:58.845
BG2FGS BG2FGS 4.68km 349° 2024-05-23 14:56:12.061
BG2FGS-9 BG2FGS-9 4.96km 351° 2024-05-18 07:39:13.508
BG2DMZ-10 BG2DMZ-10 1.91km 62° 2024-04-30 16:45:53.691
BG2ENW-10 BG2ENW-10 3.29km 358° 2024-05-18 21:23:22.06
BG2ENW-R BG2ENW-R 4.50km 18° 2024-05-21 22:16:14.371
BG2GA-5 BG2GA-5 3.71km 34° 2024-05-17 13:38:50.992
BG2CLE-9 BG2CLE-9 4.19km 41° 2024-05-23 10:49:34.828
BG2FGQ-9 BG2FGQ-9 7.56km 90° 2024-05-05 11:23:54.542
BG2GA-B BG2GA-B 8.97km 61° 2024-05-25 19:41:25.277
BG2AYK-9 BG2AYK-9 6.07km 10° 2024-05-25 18:51:48.38
BG2FFJ-7 BG2FFJ-7 11.82km 344° 2024-05-23 19:52:41.357
BG2ETU-D BG2ETU-D 7.51km 36° 2024-05-23 20:29:28.167
BG2GA-9 BG2GA-9 10.67km 22° 2024-05-09 13:13:16.654
BR2AG  B BR2AG B 32.98km 206° 2024-05-16 15:01:35.881
BR2AG-B BR2AG-B 32.98km 206° 2024-05-16 15:01:47.052
BR2AG-N BR2AG-N 32.98km 206° 2024-05-16 15:01:53.97
BG2AGN-9 BG2AGN-9 7.31km 264° 2024-05-25 17:39:09.882
BR2HRB-10 BR2HRB-10 6.86km 264° 2024-05-25 20:55:33.483
BG2CLX-10 BG2CLX-10 4.93km 260° 2024-05-21 14:47:50.633
BG2EFH-6 BG2EFH-6 11.46km 318° 2024-05-25 21:47:37.178
BG2BIL-Y BG2BIL-Y 12.54km 336° 2024-05-18 20:35:39.198
呼号 距离 位置时刻
BG2GA-C BG2GA-C 24.30km 151° 2024-05-01 19:43:24.951
BG2GA-7 BG2GA-7 0.17km 131° 2024-05-22 00:36:16.428
BG2FGS-B BG2FGS-B 4.67km 349° 2024-05-25 22:10:08.792
BG2FGS-7 BG2FGS-7 4.82km 349° 2024-05-12 12:32:51.897
BG2BIL BG2BIL 0.98km 36° 2024-05-13 17:08:57.172
BG2ENW-9 BG2ENW-9 2.61km 63° 2024-05-18 20:48:38.786
BG2CGZ-9 BG2CGZ-9 3.58km 20° 2024-05-20 11:04:04.528
BR2AG-10 BR2AG-10 3.28km 29° 2024-05-25 22:09:48.115
BG2CQE-7 BG2CQE-7 3.92km 38° 2024-05-25 22:09:46.987
BG2COT-9 BG2COT-9 6.14km 107° 2024-05-25 09:14:30.167
BG2GA  B BG2GA B 8.97km 61° 2024-05-25 19:41:17.841
BG2GA-D BG2GA-D 8.97km 61° 2024-05-25 21:58:04.761
BG2CQE-3 BG2CQE-3 8.36km 18° 2024-05-20 12:31:29.987
BG2ETU-7 BG2ETU-7 7.47km 36° 2024-05-22 16:15:11.938
BG2ETU-R BG2ETU-R 7.51km 36° 2024-05-12 19:33:01.254
BG2DNF-N BG2DNF-N 44.17km 206° 2024-05-23 15:54:25.564
BR2AG  C BR2AG C 32.98km 206° 2024-05-16 14:04:31.048
BR2AG-C BR2AG-C 32.98km 206° 2024-05-16 14:04:39.442
BG2AGN-6 BG2AGN-6 7.35km 264° 2024-05-25 17:40:10.184
BG2AGN-7 BG2AGN-7 7.26km 264° 2024-05-23 08:39:54.788
BG2CLX BG2CLX 4.93km 260° 2024-05-21 14:48:33.093
BG2CLX-N BG2CLX-N 4.46km 266° 2024-05-25 21:59:51.95
BG2BIL-10 BG2BIL-10 12.54km 336° 2024-05-11 01:50:58.123
BG2FZH-7 BG2FZH-7 16.31km 343° 2024-05-21 07:57:26.708
BG2GA-8 BG2GA-8