BD7NL-10 台站信息

BD7NL-10 BD7NL-10    新窗口  历史数据
消息: 12.4V
最新状态: AVRT7 144.640MHz AVRT7plus 20181220
最新位置: 113°47'0" E 23°3'44" N (OL63VB)   
最近时间: 2024-04-18 17:52:50
最新传递路径: BD7NL-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ
数据包: 5
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
BD7NL-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BG7LDM-3 BG7LDM-3 2
2024-04-18 17:33:22
2024-04-18 17:51:54
5.15km 61° 2024-04-18 17:33:22 
BD7NL-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD7LJM-10 BD7LJM-10 39.16km 239° 2024-04-18 17:50:52.879
BH7PBE-10 BH7PBE-10 36.65km 228° 2024-04-18 17:51:39.666
BH7PBE-8 BH7PBE-8 38.31km 205° 2024-04-18 17:51:39.908
BI7INT BI7INT 42.07km 176° 2024-04-11 17:11:02.905
BI7KJP-9 BI7KJP-9 35.73km 211° 2024-04-16 15:29:33.933
BD7NEQ-9 BD7NEQ-9 28.50km 176° 2024-04-17 18:50:31.684
BH7IRN-3 BH7IRN-3 24.05km 175° 2024-04-18 17:44:36.59
BH7PBE-12 BH7PBE-12 44.10km 251° 2024-04-18 17:51:39.747
BG7JD-3 BG7JD-3 45.53km 262° 2024-04-18 08:55:26.784
BG7JD-7 BG7JD-7 46.10km 265° 2024-04-05 20:20:46.655
BA7NDS-9 BA7NDS-9 46.07km 272° 2024-04-14 22:02:37.646
BA7OFL-7 BA7OFL-7 44.05km 274° 2024-03-21 09:50:09.266
BD7JVP-7 BD7JVP-7 49.08km 274° 2024-04-12 00:48:33.026
BH7JAF-1 BH7JAF-1 43.70km 275° 2024-03-28 18:15:17.657
BA7NDS-7 BA7NDS-7 46.74km 280° 2024-04-18 16:35:15.912
BH7JFR B BH7JFR B 47.19km 284° 2024-04-08 23:08:07.931
BD7NWK-5 BD7NWK-5 40.63km 280° 2024-04-14 10:36:41.21
BA7LIY-9 BA7LIY-9 42.37km 292° 2024-04-07 16:20:27.214
BG7LDM-3 BG7LDM-3 5.15km 183° 2024-04-18 17:51:54.302
BD7JPI-9 BD7JPI-9 2.06km 240° 2024-04-17 21:19:12.485
BD7MXN J BD7MXN J 2.78km 1° 2024-04-18 17:21:57.766
BD7MXN-D BD7MXN-D 2.78km 1° 2024-04-10 07:33:44.565
BD7MXN-N BD7MXN-N 2.78km 1° 2024-04-10 07:13:26.543
BD7MXN-3 BD7MXN-3 4.08km 343° 2024-04-16 14:08:14.63
VR2VXX-9 VR2VXX-9 3.19km 359° 2024-04-13 19:27:19.531
BA7LGO-10 BA7LGO-10 44.70km 141° 2024-03-28 07:05:47.471
BD7PKR-5 BD7PKR-5 28.03km 127° 2024-04-05 10:25:41.841
BD7KBQ-9 BD7KBQ-9 20.53km 137° 2024-04-10 23:33:29.921
BD7POR BD7POR 24.11km 117° 2024-04-16 16:45:33.949
BA7MVN-9 BA7MVN-9 41.06km 85° 2024-04-13 18:50:34.162
呼号 距离 位置时刻
BD7LJM-9 BD7LJM-9 40.61km 244° 2024-04-14 15:16:43.989
BH7PBE-9 BH7PBE-9 31.69km 240° 2024-04-18 17:51:39.992
BA7LSW-D BA7LSW-D 47.73km 168° 2024-04-18 00:21:14.292
BI7KEN-10 BI7KEN-10 35.23km 171° 2024-04-18 17:47:56.095
BH7IRN-9 BH7IRN-9 34.30km 195° 2024-04-18 11:29:23.498
BD7OJO-9 BD7OJO-9 29.98km 171° 2024-04-05 15:25:03.53
BK7IRN-3 BK7IRN-3 24.05km 175° 2024-04-18 12:16:28.749
BG7JD-10 BG7JD-10 48.44km 259° 2024-04-18 17:51:47.208
BG7JD-2 BG7JD-2 46.33km 265° 2024-04-18 17:51:27.199
bh7mzm bh7mzm 48.96km 271° 2024-04-12 15:00:03.779
BD7LM-10 BD7LM-10 46.50km 274° 2024-04-18 17:50:11.336
BA7JAJ-7 BA7JAJ-7 29.69km 275° 2024-04-18 03:55:46.011
BA7JG-1 BA7JG-1 49.16km 277° 2024-04-09 12:10:15.307
BH1MMD BH1MMD 42.93km 279° 2024-04-03 00:49:27.344
BD7KZS-9 BD7KZS-9 49.21km 282° 2024-04-14 18:03:15.598
BH7JFR-B BH7JFR-B 47.19km 284° 2024-04-08 23:08:18.378
BH7IHU-9 BH7IHU-9 37.17km 282° 2024-03-23 11:35:43.633
BH7MYN-Y BH7MYN-Y 13.69km 228° 2024-03-26 18:05:17.638
BD7NL-5 BD7NL-5 1.70km 175° 2024-03-31 18:26:45.168
BD7MXN A BD7MXN A 2.78km 1° 2024-04-18 17:36:58.007
BD7MXN-A BD7MXN-A 2.78km 1° 2024-04-18 17:37:06.62
BD7MXN-J BD7MXN-J 2.78km 1° 2024-04-18 17:21:57.927
BD7MXN-S BD7MXN-S 2.78km 1° 2024-03-27 13:50:03.825
BD7MXN-10 BD7MXN-10 3.16km 360° 2024-04-18 17:53:07.257
BD7MXN-7 BD7MXN-7 3.19km 360° 2024-04-13 19:28:27.973
BD7LGH-3 BD7LGH-3 33.28km 128° 2024-04-17 05:07:21.767
BD7PKR-D BD7PKR-D 28.05km 127° 2024-04-18 17:52:38.022
BA7JRZ-9 BA7JRZ-9 20.49km 126° 2024-04-13 17:14:04.831
BA7JRZ-7 BA7JRZ-7 23.16km 116° 2024-04-18 17:52:36.71
BD7NL-10 BD7NL-10