BD4TWO-3 台站信息

BD4TWO-3 BD4TWO-3    新窗口
消息: _1
最新位置: 117°56'58" E 33°54'7" N    
最近时间: 2021-12-01 17:27:18
最新传递路径: BD4TWO-3>SSUTR1,BR4SN-10,WIDE1,qAS,BG4VRG-10
数据包: 14
附加信息: 速度11.1km/h 方向181° 海拔39.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4TWO-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VRG-10 BG4VRG-10 13 2021-12-01 08:03:36 2021-12-01 17:27:18 41.12km 283.0° 2021-12-01 08:19:17 
BR4SN-10 BR4SN-10 1 2021-12-01 08:17:17 2021-12-01 08:17:17 3.78km 251.0° 2021-12-01 08:17:17 
BD4TWO-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
KN6HHX-MP KN6HHX-MP 24.07km 75° 2021-11-28 11:18:15.361
K6JPS-2 K6JPS-2 39.17km 55° 2021-11-14 05:46:40.599
W6MIN-2 W6MIN-2 9.11km 6° 2021-11-03 13:28:49.325
BD4TWO-1 BD4TWO-1 0.38km 208° 2021-11-04 21:36:57.012
BR4SN-10 BR4SN-10 0.69km 242° 2021-12-01 17:43:06.294
BD4TWO-R BD4TWO-R 0.76km 245° 2021-11-24 20:01:47.48
BG5CHG-N BG5CHG-N 23.16km 3° 2021-11-30 10:19:46.724
BG4QL-7 BG4QL-7 49.69km 352° 2021-11-14 18:09:37.089
K6IXQ-14 K6IXQ-14 28.63km 179° 2021-11-19 14:11:20.661
KF6LHZ-7 KF6LHZ-7 16.35km 150° 2021-11-30 13:49:00.577
KI6NAZ-N KI6NAZ-N 12.26km 237° 2021-11-02 08:37:31.847
BG4VZC-9 BG4VZC-9 29.67km 278° 2021-12-01 17:22:46.805
BG4VRG-10 BG4VRG-10 36.74km 272° 2021-12-01 17:50:48.121
AJ7C-9 AJ7C-9 45.08km 277° 2021-11-08 00:47:00.315
KW6RMT KW6RMT 40.67km 294° 2021-11-28 14:44:28.791
WD9DUI-9 WD9DUI-9 37.42km 250° 2021-11-21 01:07:44.555
呼号 距离 位置时刻
km6wsx-9 km6wsx-9 43.67km 73° 2021-11-05 07:57:18.405
KN6NIS-N KN6NIS-N 27.53km 51° 2021-11-29 23:26:12.209
W6KIN-2 W6KIN-2 9.03km 6° 2021-11-12 09:59:22.188
BD4TWO-Y BD4TWO-Y 0.38km 208° 2021-11-03 22:35:29.155
BD4TWO-D BD4TWO-D 0.76km 245° 2021-11-21 14:33:10.876
RENIX RENIX 22.82km 7° 2021-11-26 00:03:10.939
BG4QL-10 BG4QL-10 45.68km 359° 2021-12-01 10:07:15.473
KN6HEC-N KN6HEC-N 48.64km 148° 2021-11-11 14:45:08.242
KK6VTW-N KK6VTW-N 25.05km 176° 2021-11-08 03:43:12.986
W6GOX-9 W6GOX-9 12.80km 209° 2021-11-09 08:30:25.056
BG4VZC-1 BG4VZC-1 26.42km 277° 2021-11-07 16:05:01.208
BI4QGF-5 BI4QGF-5 35.21km 273° 2021-11-26 19:51:51.458
BG4VRG-13 BG4VRG-13 35.32km 275° 2021-11-27 22:05:03.661
KM6PRD-9 KM6PRD-9 26.49km 318° 2021-11-28 05:03:46.955
KN6F-7 KN6F-7 19.28km 247° 2021-11-25 12:06:15.943
BG4VZC-3 BG4VZC-3 35.41km 256° 2021-12-01 17:32:47.896
BD4TWO-3 BD4TWO-3