BD4TDG-2 台站信息

BD4TDG-2 BD4TDG-2    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 119°10'40" E 34°56'38" N (OM94OW)   
最近时间: 2024-04-23 12:49:31
最新传递路径: BD4TDG-2>STUVV7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD4TDG-1
数据包: 5
附加信息: 速度0.0km/h 方向0° 海拔11.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4TDG-2的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD4TDG-1 BD4TDG-1 5
2024-04-23 07:49:23
2024-04-23 12:49:31
8.85km 161.0° 2024-04-23 07:49:23 
BD4TDG-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4XBH BD4XBH 42.12km 184° 2024-03-29 21:58:35.394
BD4QJE B BD4QJE B 38.39km 179° 2024-04-22 18:38:10.189
BD4VUU-10 BD4VUU-10 31.02km 176° 2024-04-06 09:14:38.742
BD4TDG-5 BD4TDG-5 6.87km 168° 2024-04-23 12:54:41.362
BD4TXL-5 BD4TXL-5 31.91km 135° 2024-04-15 16:34:59.131
BD4TDG-10 BD4TDG-10 0.02km 39° 2024-04-20 15:29:06.555
BI4KSK-10 BI4KSK-10 23.21km 333° 2024-04-14 08:57:00.703
BD4TDG-A BD4TDG-A 0.77km 150° 2024-04-23 12:41:21.545
BD4TDG-3 BD4TDG-3 1.15km 82° 2024-04-22 14:43:45.179
BD4TDG-C BD4TDG-C 2.29km 104° 2024-04-23 12:52:53.72
BD4TDG-S BD4TDG-S 2.29km 104° 2024-03-27 14:21:42.539
呼号 距离 位置时刻
BH4XCI-1 BH4XCI-1 40.23km 180° 2024-04-23 12:54:10.895
BD4QJE-B BD4QJE-B 38.39km 179° 2024-04-22 18:38:19.761
BY4XRA-1 BY4XRA-1 34.81km 161° 2024-04-23 11:45:02.38
BD4TDG-1 BD4TDG-1 8.85km 161° 2024-04-23 12:47:47.139
BD4TXL-7 BD4TXL-7 31.85km 134° 2024-03-28 18:45:37.235
BD4TDG-7 BD4TDG-7 0.02km 39° 2024-04-20 14:56:53.623
BD4TDG A BD4TDG A 0.77km 150° 2024-04-23 12:41:13.892
BD4TDG-6 BD4TDG-6 0.25km 138° 2024-04-09 17:19:57.284
BD4TDG C BD4TDG C 2.29km 104° 2024-04-23 12:52:44.19
BD4TDG-R BD4TDG-R 2.29km 104° 2024-04-23 08:28:31.062
BD4TDG-2 BD4TDG-2