BD4RVC-9 台站信息

BD4RVC-9 BD4RVC-9    新窗口
消息: FM436.000Mhz,DN433.350Mhz_(
最新位置: 121°0'54" E 32°1'22" N    
最近时间: 2022-01-18 07:33:18
最新传递路径: BD4RVC-9>S2PQT9,BD4RVC-3*,WIDE1*,BG4TJP-10*,WIDE2*,qAS,BH4TPJ-10
数据包: 2
附加信息: 速度79.6km/h 方向177° 海拔7.0m
设备: Yaesu:FT2D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4RVC-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD4RVC-3 BD4RVC-3 2 2022-01-18 07:30:06 2022-01-18 07:33:18 1.48km 38.0° 2022-01-18 07:33:18 
BD4RVC-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4UBS-10 BI4UBS-10 14.45km 210° 2022-01-17 19:29:39.515
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 9.38km 143° 2022-01-11 19:24:15.162
BD4RVC BD4RVC 2.26km 272° 2021-12-28 18:58:18.217
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 8.15km 335° 2022-01-16 21:25:53.245
BD4UJ-10 BD4UJ-10 8.24km 56° 2022-01-18 16:03:38.494
BD4TNO-5 BD4TNO-5 32.45km 84° 2022-01-15 17:35:28.823
BH4WKZ-D BH4WKZ-D 37.91km 19° 2022-01-18 16:07:17.887
BG4UVR-5 BG4UVR-5 17.82km 145° 2022-01-08 09:03:30.231
BD4TNR-10 BD4TNR-10 41.85km 111° 2022-01-17 16:16:19.071
BY4SHX-13 BY4SHX-13 41.41km 260° 2022-01-18 11:43:05.295
BH4SCF-8 BH4SCF-8 41.34km 261° 2022-01-18 08:09:43.108
BD4TNO-7 BD4TNO-7 17.93km 275° 2022-01-03 13:00:09.314
BD4VFP-7 BD4VFP-7 15.42km 258° 2021-12-26 21:07:40.415
BG4USS-3 BG4USS-3 14.74km 270° 2022-01-17 10:46:06.736
BI4XGA-D BI4XGA-D 13.00km 268° 2022-01-18 08:29:09.017
BI4XFO-10 BI4XFO-10 12.35km 267° 2022-01-18 16:21:13.756
BG4USS-7 BG4USS-7 14.90km 273° 2022-01-16 18:49:59.85
BG4URH-7 BG4URH-7 12.70km 273° 2022-01-18 13:02:04.618
BH4UTT-7 BH4UTT-7 12.77km 274° 2022-01-17 20:57:12.121
BG4UQX-10 BG4UQX-10 12.12km 271° 2022-01-18 09:07:14.025
BD4TMN-7 BD4TMN-7 11.79km 275° 2022-01-17 18:24:45.727
BI4RQT-7 BI4RQT-7 12.19km 292° 2022-01-14 18:14:20.759
BH4USZ-1 BH4USZ-1 7.55km 268° 2022-01-17 16:18:37.429
BI4XGL-9 BI4XGL-9 27.10km 293° 2022-01-13 17:11:02.481
BI4SFK-7 BI4SFK-7 18.42km 288° 2022-01-11 19:14:54.119
BD4SMC-10 BD4SMC-10 26.64km 303° 2021-12-22 11:02:35.061
BI4DXJ BI4DXJ 20.06km 301° 2022-01-15 11:38:25.845
BG4XTW-9 BG4XTW-9 23.34km 341° 2022-01-15 19:50:32.145
BI4TEQ BI4TEQ 49.48km 216° 2022-01-18 06:21:48.121
呼号 距离 位置时刻
BI4XGD-1 BI4XGD-1 8.07km 147° 2021-12-29 13:07:31.356
BD4VFG-7 BD4VFG-7 6.57km 248° 2022-01-16 16:17:11.404
BD4RVC-3 BD4RVC-3 1.48km 38° 2022-01-18 15:51:13.061
BG4USS-R BG4USS-R 7.41km 341° 2022-01-12 14:26:18.634
BI4VTX-3 BI4VTX-3 9.26km 56° 2022-01-18 16:09:03.234
BI4SGL-10 BI4SGL-10 35.33km 20° 2022-01-18 16:23:32.262
BD4SGN-9 BD4SGN-9 39.20km 18° 2022-01-16 19:48:40.688
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 20.40km 132° 2022-01-18 16:21:29.155
BD4TMN-15 BD4TMN-15 46.06km 289° 2022-01-08 15:00:44.221
BY4SHX-10 BY4SHX-10 41.38km 261° 2022-01-18 16:23:09.41
BD4RVN-9 BD4RVN-9 20.32km 283° 2021-12-26 20:45:25.472
BD4RGM-3 BD4RGM-3 15.72km 271° 2022-01-17 23:30:04.556
PE2KMV PE2KMV 14.59km 266° 2022-01-18 16:01:22.882
BI4XGA-9 BI4XGA-9 12.61km 262° 2022-01-16 17:31:03.644
BI4XFO-9 BI4XFO-9 12.36km 268° 2021-12-21 22:59:04.792
BD4RVM-R BD4RVM-R 9.57km 252° 2021-12-28 19:32:42.477
BD4UN-9 BD4UN-9 13.52km 271° 2022-01-01 20:05:27.381
BH4UTT-10 BH4UTT-10 12.79km 274° 2022-01-17 20:56:27.069
BI4UBP-10 BI4UBP-10 12.66km 274° 2022-01-18 08:13:53.806
BI4XFO-7 BI4XFO-7 12.45km 272° 2022-01-16 20:07:13.26
BI4XGV-7 BI4XGV-7 13.41km 277° 2021-12-21 20:19:45.449
BD4TMN-5 BD4TMN-5 11.26km 272° 2021-12-24 17:23:47.966
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 11.20km 287° 2022-01-18 16:23:02.892
BG4USS-Y BG4USS-Y 28.32km 307° 2022-01-12 07:47:53.882
BI4UBP-D BI4UBP-D 17.89km 296° 2022-01-04 07:47:25.891
BD4SMC-5 BD4SMC-5 26.63km 303° 2021-12-22 11:08:40.522
BG4USZ-5 BG4USZ-5 16.21km 291° 2021-12-26 17:17:01.45
BG4QLL-9 BG4QLL-9 49.59km 216° 2022-01-15 17:01:44.3
BD4RVC-9 BD4RVC-9