BD4CG-2 台站信息

BD4CG-2 BD4CG-2    新窗口
消息: HaiNan ChengMai BD4CG LM2D 13.5V
最新位置: 110°12'42" E 19°43'11" N    
最近时间: 2021-12-02 05:51:04
最新传递路径: BD4CG-2>APLM2D,BG7YBW-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG7YU-10
数据包: 11
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4CG-2的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG7YBW-1 BG7YBW-1 11 2021-12-02 00:21:53 2021-12-02 05:51:04 36.11km 14.0° 2021-12-02 00:21:53 
BD4CG-2直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG7YU-1 BG7YU-1 2 2021-12-02 04:23:14 2021-12-02 05:53:24 36.03km 4° 2021-12-02 04:23:14 
BD4CG-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG7YBF-D BG7YBF-D 32.34km 11° 2021-11-30 10:33:55.209
BG7YU-1 BG7YU-1 36.03km 5° 2021-12-02 06:13:24.255
BG7YBW-7 BG7YBW-7 37.13km 8° 2021-11-24 21:34:18.464
BG7YAX BG7YAX 37.73km 10° 2021-12-01 22:23:39.811
BG7YBF-N BG7YBF-N 40.02km 7° 2021-11-26 20:50:53.401
呼号 距离 位置时刻
BG7YR-9 BG7YR-9 33.60km 7° 2021-11-20 13:10:44.11
BG7YBW-1 BG7YBW-1 36.11km 9° 2021-12-02 06:09:46.554
BG7YU-10 BG7YU-10 38.26km 8° 2021-12-02 06:17:05.495
BG7YBF-B BG7YBF-B 40.02km 7° 2021-11-09 01:15:51.839
BG7YBF-S BG7YBF-S 40.02km 7° 2021-11-09 01:15:41.984
BD4CG-2 BD4CG-2