BD3NI-9 台站信息

BD3NI-9 BD3NI-9    新窗口
消息: 51G3 A0005.2Km 14.3V 17.6C 1023.5Pa S12 51G3
最新位置: 115°40'15" E 37°43'57" N    
最近时间: 2021-12-03 17:34:16
最新传递路径: BD3NI-9>S74SY2,WIDE1-1,qAS,BG3NCT-10
数据包: 182
附加信息: 速度5.6km/h 方向89° 海拔15.0m
设备: Unknown:Other Mic-E()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD3NI-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG3NCT-10 BG3NCT-10 182 2021-12-03 08:36:57 2021-12-03 17:34:16 4.48km 282.0° 2021-12-03 14:10:09 
BD3NI-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3OCN-B BG3OCN-B 40.52km 222° 2021-12-02 09:57:11.419
BG3OCN-S BG3OCN-S 40.52km 222° 2021-12-02 09:57:01.644
BG3ONC-S BG3ONC-S 40.52km 222° 2021-12-02 11:39:11.51
BG3NCT-7 BG3NCT-7 2.20km 274° 2021-12-02 18:13:02.482
BI3MNG-7 BI3MNG-7 1.71km 165° 2021-12-02 11:31:17.983
BG3NCT-10 BG3NCT-10 0.34km 257° 2021-12-03 23:27:12.665
BD3NI-N BD3NI-N 0.04km 153° 2021-12-03 14:45:21.669
BG3ONC-7 BG3ONC-7 0.56km 44° 2021-12-03 12:26:57.884
BI3MNK-7 BI3MNK-7 0.60km 72° 2021-12-03 17:13:07.996
BG3NCT-Y BG3NCT-Y 1.34km 2° 2021-12-03 11:10:02.135
BG3OXP BG3OXP 2.15km 61° 2021-11-09 06:45:27.456
BD3OYD-3 BD3OYD-3 42.73km 240° 2021-12-03 22:45:57.376
呼号 距离 位置时刻
BG3OCN-R BG3OCN-R 40.52km 222° 2021-12-02 00:52:20.495
BG3ONC-B BG3ONC-B 40.52km 222° 2021-12-02 11:39:11.774
BD3OKN BD3OKN 48.04km 143° 2021-11-30 16:49:13.247
BG3NCT-9 BG3NCT-9 2.19km 275° 2021-12-03 17:57:02.205
BG3OK-7 BG3OK-7 0.62km 211° 2021-12-03 19:17:50.29
BD3NI-B BD3NI-B 0.04km 153° 2021-12-03 17:19:40.108
BD3NI-S BD3NI-S 0.04km 153° 2021-12-03 17:19:33.695
BI3MNG-9 BI3MNG-9 0.64km 108° 2021-12-02 11:28:48.328
BG3ORZ-7 BG3ORZ-7 0.73km 53° 2021-11-13 21:48:21.046
BG3ONC-9 BG3ONC-9 3.19km 92° 2021-12-03 10:14:38.0
BD3OYD-6 BD3OYD-6 43.66km 242° 2021-11-29 14:45:15.232
BG3JLS-R BG3JLS-R 48.92km 276° 2021-11-24 13:00:04.271
BD3NI-9 BD3NI-9