BD3CT-1 台站信息

BD3CT-1 BD3CT-1    新窗口
消息: de bd3ct pse call me 438.650-5 tone:118.8_%
最新位置: 117°13'26" E 39°8'5" N    
最近时间: 2022-05-23 07:06:16
最新传递路径: BD3CT-1>SYPXP3,BH3BBJ-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0° 海拔69.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD3CT-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 1 2022-05-23 07:06:16 2022-05-23 07:06:16 1.31km 206.0° 2022-05-23 07:06:16 
BD3CT-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CQV-1 BH3CQV-1 32.20km 205° 2022-05-23 07:29:25.568
BH3DON-2 BH3DON-2 18.28km 206° 2022-05-23 10:56:33.057
BH7ACO-7 BH7ACO-7 14.81km 173° 2022-05-22 12:23:11.728
BH3DHE-7 BH3DHE-7 17.40km 169° 2022-05-23 06:46:22.019
BH3AWH-1 BH3AWH-1 13.12km 221° 2022-05-23 13:37:44.729
BH3DPD-N BH3DPD-N 8.83km 214° 2022-05-07 17:47:17.146
BH3EHP-1 BH3EHP-1 7.95km 201° 2022-05-22 22:00:59.44
BG3DCD-S BG3DCD-S 7.79km 188° 2022-05-10 22:50:01.683
BH3EHP BH3EHP 6.01km 258° 2022-05-14 20:52:52.326
BH3EXZ-R BH3EXZ-R 12.07km 353° 2022-05-06 16:50:43.222
BH3FFA-7 BH3FFA-7 2.53km 326° 2022-05-21 08:25:14.819
BH3FFA BH3FFA 2.45km 343° 2022-05-21 10:43:11.097
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 1.31km 208° 2022-05-23 14:13:58.829
BD3CT-7 BD3CT-7 0.03km 195° 2022-04-30 22:05:01.039
BD3CT-Y BD3CT-Y 0.03km 271° 2022-04-30 21:47:41.633
BD3CT-B BD3CT-B 1.35km 12° 2022-05-11 13:19:36.454
BD3CT-S BD3CT-S 1.35km 12° 2022-05-11 13:19:26.389
BH3DPD-7 BH3DPD-7 6.05km 359° 2022-04-27 10:27:18.217
BH7ACO-10 BH7ACO-10 12.04km 169° 2022-04-28 17:26:34.787
BH1RAM-9 BH1RAM-9 6.54km 129° 2022-05-09 08:35:38.426
BH3BFE-I BH3BFE-I 7.68km 78° 2022-05-23 14:12:20.623
BH3EMP-Y BH3EMP-Y 6.90km 30° 2022-05-04 22:50:00.166
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 4.89km 6° 2022-05-18 17:51:38.346
BH3DHE-1 BH3DHE-1 42.31km 131° 2022-05-23 06:17:00.948
BH3DHE-S BH3DHE-S 44.09km 129° 2022-05-23 14:03:02.271
BH3DHE-10 BH3DHE-10 43.04km 129° 2022-05-23 14:12:43.426
BH3EYP-D BH3EYP-D 43.57km 130° 2022-05-23 06:26:33.545
BH3DHE-4 BH3DHE-4 43.23km 130° 2022-05-03 08:46:55.774
BH3DHE BH3DHE 45.88km 123° 2022-05-21 13:34:45.762
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 46.38km 123° 2022-05-23 14:03:29.539
BH3EWN BH3EWN 46.61km 99° 2022-05-15 11:45:24.683
BH1QOZ-10 BH1QOZ-10 40.92km 8° 2022-05-18 11:00:21.247
BH1KDN-9 BH1KDN-9 37.52km 8° 2022-05-04 10:03:27.086
BH3FGV-K BH3FGV-K 11.17km 0° 2022-05-13 18:06:16.591
呼号 距离 位置时刻
BH3EJC-N BH3EJC-N 18.42km 207° 2022-05-23 07:58:16.935
BG3CTD-9 BG3CTD-9 13.97km 181° 2022-05-14 18:54:07.732
BH3EMY-N BH3EMY-N 13.46km 174° 2022-05-13 13:58:56.177
BH3AC-9 BH3AC-9 13.84km 196° 2022-05-04 09:55:19.532
BH3EHP-9 BH3EHP-9 8.70km 207° 2022-05-04 22:13:31.202
BH3DPD-R BH3DPD-R 8.83km 214° 2022-05-21 07:54:21.24
BG3DCD-B BG3DCD-B 7.79km 188° 2022-05-10 22:50:11.601
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 2.41km 180° 2022-05-22 22:00:48.448
BH3EHP-N BH3EHP-N 5.81km 299° 2022-05-09 20:19:43.377
BH3ECK-1 BH3ECK-1 7.44km 349° 2022-05-14 11:51:26.31
BH3FFA-R BH3FFA-R 2.86km 342° 2022-05-21 10:43:50.983
BH3FFA-Y BH3FFA-Y 2.45km 343° 2022-05-15 17:41:22.166
BH3DZG-9 BH3DZG-9 0.34km 212° 2022-05-08 15:16:40.818
BD3CT BD3CT 0.03km 271° 2022-05-13 07:21:56.404
BH3AWH-8 BH3AWH-8 1.99km 162° 2022-05-09 19:06:12.916
BD3CT-R BD3CT-R 1.35km 12° 2022-05-11 08:10:17.537
BH3DPD-10 BH3DPD-10 6.05km 359° 2022-04-27 10:27:19.092
BH3DPD-Y BH3DPD-Y 6.05km 359° 2022-05-08 08:40:53.073
BH3EBN-9 BH3EBN-9 5.06km 18° 2022-05-17 20:15:10.587
BH1RAM-1 BH1RAM-1 6.56km 130° 2022-05-23 14:14:09.082
BH3BFE-S BH3BFE-S 7.68km 78° 2022-05-23 14:12:20.513
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 9.38km 60° 2022-05-14 20:55:25.287
BH3EAA-9 BH3EAA-9 12.97km 29° 2022-05-15 00:22:10.802
BH3DHE-C BH3DHE-C 44.09km 129° 2022-05-23 14:03:12.473
BH3DHE-12 BH3DHE-12 42.24km 130° 2022-05-15 13:27:52.385
BH3DHE-N BH3DHE-N 43.37km 130° 2022-05-23 14:10:08.557
BH3EYP-S BH3EYP-S 43.57km 130° 2022-05-23 06:26:23.548
BH3DHE-5 BH3DHE-5 44.18km 124° 2022-05-23 06:17:10.165
BH3DHE-9 BH3DHE-9 46.38km 123° 2022-05-23 07:12:01.652
BG3EAJ-2 BG3EAJ-2 46.33km 105° 2022-05-16 18:53:19.057
BH1QOZ BH1QOZ 40.92km 8° 2022-05-22 21:14:14.313
BH1QOZ-2 BH1QOZ-2 40.92km 8° 2022-05-22 21:12:08.104
BH3FGV BH3FGV 18.23km 0° 2022-05-14 00:41:45.277
BH3CQS-R BH3CQS-R 34.14km 2° 2022-05-22 08:27:37.183
BD3CT-1 BD3CT-1