BD1TX-2 台站信息

BD1TX-2 BD1TX-2    新窗口
消息: 13.4V 31C DIGI
最新位置: 119°9'28" E 39°44'25" N    
最近时间: 2022-06-29 11:53:32
最新传递路径: BD1TX-2>APOT21,WIDE1-1,qAS,BD1TX-1
数据包: 48
设备: Argent Data Systems:OpenTracker(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD1TX-2的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI3OVY-3 BI3OVY-3 1 2022-06-29 02:37:11 2022-06-29 02:37:11 40.59km 112.0° 2022-06-29 02:37:11 
BD1TX-1 BD1TX-1 47 2022-06-29 00:06:33 2022-06-29 11:53:32 43.22km 319.0° 2022-06-29 00:06:33 
BD1TX-2直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI3NFU-10 BI3NFU-10 55 2022-06-29 00:09:57 2022-06-29 11:49:57 47.01km 56° 2022-06-29 00:09:57 
BD1TX-1 BD1TX-1 2 2022-06-29 04:28:33 2022-06-29 04:43:24 43.22km 297° 2022-06-29 04:28:33 
BI3OVY-3 BI3OVY-3 1 2022-06-29 02:16:37 2022-06-29 02:16:37 40.59km 135° 2022-06-29 02:16:37 
BD1TX-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-3 BI3OVY-3 40.59km 136° 2022-06-29 11:46:36.054
BI3OVY-10 BI3OVY-10 40.26km 135° 2022-06-29 11:59:09.787
BI3NFU-5 BI3NFU-5 44.76km 57° 2022-06-05 14:42:03.636
BI3NFU-9 BI3NFU-9 47.04km 57° 2022-06-05 11:09:30.116
BD1TX-8 BD1TX-8 16.22km 343° 2022-06-28 13:48:56.041
BI3PZQ-9 BI3PZQ-9 34.26km 308° 2022-06-16 19:05:31.178
BA3MI-3 BA3MI-3 41.22km 301° 2022-06-17 12:50:12.068
BD1TX-3 BD1TX-3 41.64km 299° 2022-06-27 15:47:09.198
BD1TX-4 BD1TX-4 41.79km 299° 2022-06-28 14:55:23.376
BD1TX BD1TX 42.80km 298° 2022-06-08 18:59:44.497
BD1TX-1 BD1TX-1 43.22km 298° 2022-06-29 11:55:46.194
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-9 BI3OVY-9 40.56km 135° 2022-06-28 18:18:49.054
BH3QHB-10 BH3QHB-10 20.46km 82° 2022-06-12 13:53:10.028
BI3NFU-10 BI3NFU-10 47.01km 57° 2022-06-29 11:49:57.767
BI3NUY BI3NUY 46.69km 57° 2022-06-09 10:04:17.238
BD3MHZ-9 BD3MHZ-9 33.66km 306° 2022-06-16 19:48:28.874
BA3MI-1 BA3MI-1 41.20km 301° 2022-06-29 11:55:51.797
BH3QEM-1 BH3QEM-1 41.22km 301° 2022-06-16 20:08:11.817
BD1TX-7 BD1TX-7 41.65km 299° 2022-06-27 15:47:01.178
BD1TX-9 BD1TX-9 41.89km 300° 2022-06-29 07:47:52.766
BI3QAM-R BI3QAM-R 43.59km 299° 2022-06-08 11:44:11.172
BD1TX-2 BD1TX-2