BD1TX-2 台站信息

BD1TX-2 BD1TX-2    新窗口
消息: 13.2V 4C DIGI
最新位置: 119°9'28" E 39°44'25" N    
最近时间: 2021-12-01 17:34:29
最新传递路径: BD1TX-2>APOT21,WIDE1-1,qAS,BD1TX-1
数据包: 65
设备: Argent Data Systems:OpenTracker(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD1TX-2的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI3OVY-3 BI3OVY-3 1 2021-12-01 08:34:06 2021-12-01 08:34:06 40.59km 112.0° 2021-12-01 08:34:06 
BI3NFU-10 BI3NFU-10 9 2021-12-01 01:20:07 2021-12-01 17:19:31 47.01km 35.0° 2021-12-01 01:20:07 
BD1TX-1 BD1TX-1 55 2021-12-01 00:04:57 2021-12-01 17:34:28 43.22km 319.0° 2021-12-01 00:04:57 
BD1TX-2直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD1TX-1 BD1TX-1 5 2021-12-01 01:35:52 2021-12-01 04:48:45 43.22km 297° 2021-12-01 01:35:52 
BD1TX-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-3 BI3OVY-3 40.59km 136° 2021-12-01 17:48:33.724
BI3OVY-10 BI3OVY-10 40.26km 135° 2021-12-01 17:50:42.219
BD3ORF-10 BD3ORF-10 17.49km 209° 2021-11-11 09:39:31.779
BI3NFU-2 BI3NFU-2 47.03km 57° 2021-11-29 21:56:04.712
BI3NFU-B BI3NFU-B 47.17km 57° 2021-11-21 13:24:51.076
BD3MHZ-9 BD3MHZ-9 35.24km 299° 2021-11-30 19:45:20.907
BD1TX-7 BD1TX-7 42.83km 298° 2021-11-30 13:11:12.147
BI3QAM-R BI3QAM-R 43.59km 299° 2021-11-27 11:20:24.878
呼号 距离 位置时刻
BI3OVY-9 BI3OVY-9 40.41km 135° 2021-12-01 16:19:35.706
BH3QHB-10 BH3QHB-10 20.46km 82° 2021-11-30 00:21:52.995
BI3NFU-10 BI3NFU-10 47.01km 57° 2021-12-01 17:57:25.975
BI3NFU-5 BI3NFU-5 47.02km 57° 2021-12-01 16:32:04.893
BI3NFU-S BI3NFU-S 47.17km 57° 2021-11-21 13:24:41.13
BD3MHZ-7 BD3MHZ-7 39.52km 302° 2021-11-23 16:22:12.177
BD1TX-9 BD1TX-9 42.89km 298° 2021-12-01 15:55:23.373
BD1TX-1 BD1TX-1 43.22km 298° 2021-12-01 17:52:39.813
BD1TX-2 BD1TX-2