BA3NC-3 台站信息

BA3NC-3 BA3NC-3    新窗口
消息: APRSCN XingTai 144.640 C4FM147.750-3.5/88.5 LM0D 12.5V 5C
最新位置: 114°31'0" E 37°6'16" N    
最近时间: 2021-12-08 02:01:30
最新传递路径: BA3NC-3>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI1ACW-15
数据包: 7
附加信息: 功率4W 天线高度98m 增益5dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BA3NC-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3OXY-10 BH3OXY-10 2 2021-12-08 00:41:48 2021-12-08 01:41:35 4.71km 239.0° 2021-12-08 00:41:48 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 5 2021-12-08 00:02:20 2021-12-08 02:01:30 5.91km 147.0° 2021-12-08 00:02:20 
BA3NC-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR3NC-3 BR3NC-3 1 2021-12-08 01:08:20 2021-12-08 01:08:20 6.40km 214° 2021-12-08 01:08:20 
BA3NC-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3ODB-7 BI3ODB-7 45.82km 173° 2021-12-07 18:49:54.027
BR3NC-3 BR3NC-3 6.40km 214° 2021-12-08 02:18:23.086
BH3OXY-10 BH3OXY-10 4.71km 238° 2021-12-08 02:01:27.624
BA3ME-7 BA3ME-7 4.50km 225° 2021-11-27 12:45:34.045
BH3OXK-3 BH3OXK-3 3.58km 209° 2021-12-08 02:08:40.288
BI1ACW-15 BI1ACW-15 5.91km 148° 2021-12-08 02:16:53.167
BH3OXY-15 BH3OXY-15 34.06km 308° 2021-12-08 02:16:14.044
BD3PAA-R BD3PAA-R 49.62km 330° 2021-12-04 01:39:22.173
呼号 距离 位置时刻
BH3NPK-7 BH3NPK-7 12.09km 262° 2021-11-30 19:09:16.3
BA3ME-10 BA3ME-10 5.66km 234° 2021-12-05 21:17:13.541
BH3OXY-9 BH3OXY-9 4.51km 225° 2021-11-27 12:45:36.868
BH3OXY-7 BH3OXY-7 4.47km 225° 2021-11-27 12:45:21.54
BD3PI-9 BD3PI-9 6.12km 262° 2021-12-06 15:35:17.954
BI3RPR-9 BI3RPR-9 15.49km 80° 2021-12-05 18:01:33.832
BI3OER-9 BI3OER-9 19.25km 4° 2021-12-07 17:05:18.346
BA3NC-3 BA3NC-3